Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rozporządzenie jako źródło prawa

  Rozporządzenia są wydawane przez naczelne organy administracj państwowej, do których - jak o tym jest dalej mowa - należą:

  a) Rada Ministrów,

  b) Prezes Rady Ministrów,

  c) ministrowie,

  d) przewodniczący określonych w ustawach komitetów.

  Prawo wydawania rozporządzeń ma również Prezydent...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa międzynarodowa jako źródło prawa

  Umowy międzynarodowe retyfikuje Prezydent. Ratyfikacja niektórych umów międzynarodowych wymaga uprzedniej zgody Sejmu. Należą do nich umowy dotyczące:  

  a) pokoju, sojuszy, układów politycznych i wojskowych;

  b) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w konstytucji;

  c) członkostwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie kodeksu i kodyfikacji, ustawy ogólnej i szczgólnej

  Kodeks jest to obszerny akt normatywny, oparty na jednolitych zasadach, zazwyczaj w formie ustawy, regulujący w sposób kompleksowy pewną dziedzinę stosunków. Aktualnie w Polsce obowiązuje szereg kodeksów, np: kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postępowania karnego, i inne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa jako źródło prawa

  Do wydania ustawy uposażony jest Sejm, z istotnym udziałem Senatu, Sejm jest jedynym organem mającym prawo stanowienia ustaw i prawa tego nie może przekazać innemu organowi państwowemu.

  Inicjatywę ustawodawczą posiadają:

  - posłowie;

  - Senat;

  - Prezydent;

  - Rada Ministrów;

  - grupa 100000...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja jako ustawa zasadnicza

  Konstytucja jest to ustawa zasadnicza wyposażona w najwyższą moc prawną.  

  Konstytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. Unormowany jest w niej zarys struktur organów państwowych i sposób ich powoływania, kompetencje tych organów i wreszcie prawa i obowiązki obywateli.

  Konstytucja...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział systemu prawa polskiego na gałęzie

  Reguluje ustrój państwa, władzę w państwie, prawa i obowiązki obywateli.

  Pozwolenia na budowę domu, prowadzenie działalności gospodarczej, dowody i paszporty itd.

  - prawo finansowe:

  Reguluje tworzenie i podział budżetu, dochody i wydatki (podatki).

  - prawo karne:

  Reguluje procedury przy ściganiu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo a inne systemy normatywne

  Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas wszystkich. Normy poza prawne powstają spontanicznie w społeczności gdy zostaje upowszechniona (zwyczaj).

  Rodzaje norm poza prawnych:

  - normy etyczne ( dotyczą zawodu );

  - normy religijne ( obowiązują wyznawców );

  - normy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność materialno - techn.

  Jest faktyczne działanie org. adm, które jest oparte na wyraźnej podstawie prawnej i wywołuje konkretne skutki prawne. Mają charakter władczy, np. zajęcie rzeczy ruchomej przez poborcę skarbowego, doprowadzenie świadka przez policjanta, zatrzymanie, powieszenie tablicy ostrzegawczej w miejscach publ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrzeczenie adm.

  Złożone jest w formie oświadczenia. Ma ono miejsce w sytuacjach, gdy ktoś chce rozpocząć dział. gosp. - promesa koncesji (przyrzeczenie wydania koncesji, wydany w drodze decyzji na okres nie krótszy niż 6 m-cy, podmiot może w tym czasie prowadzić działania przygotowawcze).

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władztwo zakładowe, przymus państwowy

  Władztwo zakładowe - wynika z upoważnienia org. zakładu do abstrakcyjnych i konkretnych regulacji na podstawie i w ramach ustaw. Istotę władztwa zakł. stanowi zakres upoważnień dla org. zakładu do jednostronnego kształtowania stosunków prawnych z użytkownikami zakładu, innymi osobami, które znalazły...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt

Do góry