Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje wykładni prawa

  Wykładnia, czyli interpretacja prawa jest to zespół czynności zmierzających do ustalenia właściwej treści norm prawnych, zawartych w przepisach.

  Rodzaje wykładni ze względu na podmiot:

  - wykładnia autentyczna: tłumaczy wątpliwości powstające przy stosowaniu zarządzenia;

  - wykładnia legalna :...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje domniemań

  Domniemania prawne są to przepisy prawne nakazujące uznawać w określonych warunkach określonego rodzaju fakty za prawnie ustalone. Wyróżnia się:

  - domniemania prawne formalne: nakazują przyjmować, że ma lub miał miejsce określony fakt, dopóki nie zostanie wykazane, że ma lub miał miejsce fakt...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeganie i stosowanie prawa, etapy stosowania prawa

  Przestrzeganie prawa należy rozumieć takie postępowanie obywateli i organów państwowych, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

  Stosowanie prawa polega na posługiwaniu się przez organy państwowe przepisami prawnymi, które służą do podejmowania decyzji.

  Stosowaniem prawa zajmują się tylko...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych

  Zdarzenia prawne dzielą się na zdarzenia i na działania. Różnica między nimi polega na tym, że pierwsze są niezależne, a drugie zależne od woli człowieka. Zdarzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu tworzą niewielką grupę ( śmierć człowieka, grad niszczący ubezpieczone zasiewy, inne klęski...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienie i roszczenie

  UPRAWNIENIE jest to podstawowy element prawa podmiotowego; określona wiązka uprawnień powiązanych funkcjonalnie, tworząc sferę możliwości postępowania w ramach określonego prawa podmiotowego, np.własność jako prawo podmiotowe składa się ze szczególnych uprawnień korzystania ( posiadania, używania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje praw podmiotowych

  Prawo podmiotowe jest jednym z podstawowych pojęć prawa cywilnego i odgrywa w tej gałęzi prawa węzłową rolę. Jest też powszechnie zaliczane w nauce prawa cywilnego do konstrukcji o kluczowym znaczeniu. Poglądy doktryny na istotę i charakter prawa podmiotowego są rozbieżne. Dotyczy to także sytuacji w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek prawny i jego elementy

  Wśród tak pojmowanych stosunków społecznych wyodrębnia się grupa stosunków, ktore są ze społecznego punktu widzenia interesów państwa, ważne. Państwu nie jest obojętne, jak w pewnych przypadkach ludzie będą wobec siebie postępowali. Chcąc ich skłonić do postępowania korzystnego dla siebie, państwo...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, budowa i rodzaje norm prawnych

  Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym.

  Norma prawna charakteryzuje się następującymi cechami.

  Ma charakter ogólny i nie indywidualizuje osoby, na której ciąży wynikający z niej obowiązek. Każdy, kto...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo miejscowe jako źródło prawa

  Prawo miejscowe jest prawem powszechnie obowiązującym na obszarze działania organów, które je stanowiły, np. województwa lub gminy. Stanowienia prawa miejscowego należy do samorządu terytorialnego.

  Organy gminy mogą wydawać przepisy gminne dotyczące wewnętrznego ustroju gminy oraz zasady i tryby...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwała i zarządzenie jako źródło prawa

  Uchwała jest to w najogólniejszym sensie forma aktu prawnego zawierającego decyzję organu kolegialnego (np. Sejmu, Rady Ministrów, Sądu Najwyższego ). W tym znaczeniu uchwały są np. wszystkie -> akty normatywne kolegialnych organów państwa niezależnego i miejsca w hierarchi -> źródeł prawa. Uchwała...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /953

  praca w formacie txt

Do góry