Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Minister jako naczelny organ administracji państwowej

  Minister jest to jednoosobowy naczelny organem państwa kierujący określonym działem administracji czyli resortem, wchdzący w skład rządu. Minister powoływany jest przez Prezydenta na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Do podstawowych funkcji ministra należy:

  1) kierowanie określonym resortem;

  2) wydawanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów - skład, tryb powoływania, kompetencje

  Rada Ministrów ( rząd ) jest organem władzy wykonawczej, która na co dzień kieruje państwem. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną. Stoi na czele całego systemu administracji rządowej. Do Rady Ministrów należą decyzje we wszystkich sprawach polityki państwa, których ustawy nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydent - wybór, kompetencje

  Prezydent jest głową państwa i najważniejszym przestawicielem Rzeczypospolitej Polskiej.

  Prezydent jest reprezentantem państwa w stosunkach międzynarodowych. W tej roli ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe. Mianuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych w innych państwach. W stosunkach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny i rodzaje referendum

  Referendum jest to sposób bezpośredniego decydowania, w drodze głosowania, przez uprawnionych obywateli o ważnych sprawach życia państwa. Referendum może dotyczyć przyjęcia lub odrzucenia aktu ustawodawczego lub konstytucji. Referendun ma prawo zarządzić:

  a) Sejm;

  b) Prezydent RP za zgodą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunitety poselskie i senatorskie

  Immunitet jest to uwolnienie od obciążeń. W Polsce immunitet przysługuje posłom i senatorom i oznacza niemożność pociągnięcia ich do odpowiedzialności cywilnej, karnej lub innej za działania wynikające z wykonywania mandatu. Wyłączenie odpowiedzialności trwa także po wygaśnięciu mandatu, chyba...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Senat - skład, organy, kompetencje

  Senat jest drugą obok Sejmu izbą parlamentu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów. Senat odgrywa znaczną rolę w procesie stanowienia prawa, aczkolwiek nie ma w nim głosu decydującego. Uprawnienia Senatu w tej dziedzinie zapewniają mu wpływ na treść uchwalonych ustaw, a nawet mogą pozwolić na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm - skład, organy, kompetencje

  Sejm jest jednym z dwóch - obok Senatu - organów ustawodawczych. Jest organem przedstawicielskim, gdyż pochodzi z bezpośrednich wyborów. Reprezentuje - podobnie jak - Prezydent i Senat - suwerenne prawa narodu, przekazane mu akt wyboru. Zakres kompetencji obu organów ustawodawczych sprawia, że to właśnie Sejm...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /4 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolizja norm prawnych w przestrzeni

  O kolizji przepisów prawnych mówi się gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają. Kolizja przepisów w przestrzeni, to ta kolizja, do której dochodzi między przepisami obowiązującymi w różnych miejscach. Do kolizji może...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolizja norm prawnych w czasie

  O kolizji przepisów prawnych mówi się gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają. Do kolizji przepisów prawnych w czasie dochodzi gdy stosunek prawny uregulowany jest odmiennie przez dwa lub więcej przepisy wydane w różnym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luki w prawie i metody ich wypełniania

  We wszystkich niemal gałęziach prawa organy zajmujace się stosowaniem prawa napotykają w swej działalności luki w systemie prawnym. Stanowi to oczywiście utrudnienie dla pracy organu. Jeśli tym organem jest sąd to wówczas powoływany jest do ferowania orzeczeń, szczególnie aktualna staje się sprawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 917

  praca w formacie txt

Do góry