Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prawne formy działania administracji - Zawieranie umów

  Umowa, która jest typową czynnością cywilnoprawną i ze względu na swą istotę stanowi w prawie administracyjnym element obcy, jest także wykorzystywana jako jedna z form działalności organów administracyjnych. Istotą umowy jest porozumienie dwóch lub więcej stron, które w danej sytuacji są prawnie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne formy działania administracji - Zawieranie porozumień administracyjnych

  Porozumienie administracyjne występuje między organami, ktore nie są sobie podporządkowane, a więc między którymi nie ma stosunku służbowej podległości ( np. między dwoma wojewodami ). Jest ono przydatne, gdy wchodzi w grę konieczność podjęcia i prowadzenia wspólnej działalności organizatorskiej w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne formy działania administracji - Wydawanie aktów administracyjnych

  Stanowi ono podstawową formę prawną działania administracji. Większość konkretnych spraw, których załatwianie należy do zakresu zadań danego organu, jest rozstrzygana w postaci aktu administracyjnego.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne formy działania administracji - Stanowienie przepisów prawnych

  Organ administracyjny ma prawo posługiwania się w swej działalności aktami normatywnymi, za pomocą których ustanawia powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Jakie to są i jaki jest zakres spraw, które mogą być przez organ przy ich pomocy regulowane - o tym decydują przepisy określające kompetencje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne formy działania administracji

  Znane są następujące formy działania administracji:

  a) stanowienie przepisów prawnych,

  b) wydawanie aktów administracyjnych,

  c) zawieranie porozumień administracyjnych,

  d) zawieranie umów,

  e) prowadzenie działalności społeczno-organizatorskiej,

  f) wykonywanie czynności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Notariat - organizacja, czynności notarialne

  Notariat jest instytucją, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem. Do zakresu czynności notariatu należy przed wszystkim sporządzanie aktów notarialnych. Niektóre umowy np. sprzedaż nieruchomości, wymagają ważności aktu notarialnego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adwokatura i radcowie prawni - organizacja, kompetencje, zasady działania

  Adwokatura składa się z ogółu adwokatów i aplikantów adwokackich na terenie kraju. Jej zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej nieograniczonemu kręgowi osób i organizacji - przede wszystkim jednak ludności. Z pomocy adwokatury mogą korzystać zarówno poszczególni ludzie w swoich sprawach prywatnych, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokuratura - organizacja, kompetencje, zasady działania

  Prokuratura jest organem państwowym powołanym do strzeżenia praworzędności oraz czuwania nad ściganiem przestępstw.

  Ustawa przewiduje, że prokuratura określone wyżej ogólne zadania wykonuje między innymi przez:

  1) prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecznik Praw Obywatelskich - tryb powoływania, kompetencje

  Powołanie w Polsce urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, instytucji wzorowanej na szwedzkim ombudsmenie, było wynikiem długotrwałego procesu zapoczątkowanego przez przystąpienie Polski do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

  U jego podstaw legło przedświadczenie o konieczności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /3 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższa Izba Kontroli - skład, kompetencje

  Najwyższa Izba Kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa - jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. Podstawowym zadaniem NIK jest kontrolowanie działalności organów administracji rządowej, NBP itp.

  Kryterium formalne :

  a) legalność ( zgodnośc z prawem );

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt

Do góry