Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zakres obowiązywania kpa w postępowaniu jurysdykcyjnym

  Prowadzić je mogą:

  w imieniu wojewody bądź starosty kierownicy służb; straży; inspekcji,

  organy państwowe np. prezesi sądów, zakłady publiczne /ZUS/, inaczej mówiąc organy administracji rządowej /zespolonej i niezespolonej/ oraz samorządu terytorialnego,

  inne podmioty pełniące...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodyfikacja postępowania administracyjnego w Polsce

  Do I wojny światowej i kilka lat po niej obowiązywały ustawy zaborców, które dotyczyły niewielkich części postępowania administracyjnego. Pierwsza kodyfikacja to 1928 rok i trzy rozporządzenia:

  o postępowaniu administracyjnym /obowiązywał do 1960 roku/,

  o postępowaniu przymusowym w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunkowe umorzenie postępowania karnego

  Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli występują następujące przesłanki:

  a) wina sprawcy i społeczna szkodliwość popełnionego czynu przez niego nie są znaczne;

  b) okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości;

  c) sprawca nie był dotąd karany za przestępstwo umyślne;

  d)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary

  Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary:

  a) pozbawienia wolności nie przekraczjącej 2 lat;

  b) ograniczenia wolności;

  c) grzywny orzeczonej jako kara samoistna;

  Decydując się na warunkowe zawieszenie wykonania kary sąd bierze pod uwagę przed wszystkim postawę sprawcy i jego własności i warunki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kary i środki karne

  Kara jest to środek przymusu państwowego, stosowany przez sądy wobec sprawców przestępstwa i polegający na sprawdzeniu pewnej dolegliwości.

  Kary wymierzają także niektóre organy wymiaru sprawiedliwości (np. kolegia do spraw wykroczeń). Kara jest zawsze wyrazem społecznego potępienia przestępcy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i cele kary oraz zasady jej wymiaru

  Przepisy części szczególnej kodeksu karnego dotyczące poszczególnych przestępstw nie określają kar w sposób sztywny. Wyznaczają jedynie granice, w jakich sąd powinien karę wymierzyć. Na przykład według art. 173 & 1 k.k. ,, kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okoliczności wyłączające bezprawność czynu

  Niepoczytalność jest to określony stan psychiczny człowieka, polegający na tym, że nie rozpoznaje on swoich czynów lub nie może kierować swym postępowaniem. Przyczyną niepoczytalności może być niedorozwój umysłowy, choroba psychiczna bądź inne zakłucenia czynności psychicznych.

  Błąd - Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadia dokonywania przestępstw

  Do popelnienia przestępstwa dochodzi przede wszystkim w ten sposób, że człowiek zachowuje się w sposób zakazany przez konkretny przepis szczególny prawa karnego: zabija, kradnie, podrabia podpis na dokumencie itd. Jednakże nie jest to jedyna forma, w jakiej może być popełnione przestępstwo. Przestępcą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie winy w prawie karnym i jej rodzaje

  Wina jest jednym z niezbędnych elementów przestępstwa. Nie jest więc przestępstwem taki czyn, który odpowiada wprawdzie opisowi zamieszczonemu w jednym z przepisów kodeksu karnego, ale popełniony został w sposób niezawiniony. Bez winy nie ma przestępstwa.

  Na ogół przez winę rozumie się określony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady odpowiedzialności karnej

  Podstawą odpowiedzialności karnej stanowi czyn. Czyn jest to zachowanie człowieka realizujące decyzje jego woli wyrażone w działaniu albo zaniechanie. Odpowiedzialności karnej podlega ten, tylko kto popełnia czyn zabroniony. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn przesądza o tym, że czyn jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /357

  praca w formacie txt

Do góry