Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zasada ugodowego załatwiania spraw

  Po raz pierwszy wprowadzona do kpa w 1980 roku. Aktualnie dotyczy jej art.. 13 kpa. W kodeksie kwestie ugody to art. 114-122, jej zawarcie może nastąpić pod dwoma warunkami:

  1)gdy w sporze administracyjnym uczestniczą strony o spornych interesach;

  2)organ prowadzący postępowanie powinien nakłaniać strony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada szybkości i prostoty postępowania adm.

  Dotyczy tego art. 12 kpa. Zasada ta wnioskuje, aby w celu załatwienia sprawy organy administracji podejmowały szybkie i wnikliwe działania poprzez najprostsze dostępne środki. Sprawy bez dowodów, wyjaśnień, informacji powinny być załatwiane niezwłocznie. Szybkość nie może wpłynąć na odstępstwa od...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada przekonania

  W celu uniknięciu stosowania przymusu organy administracyjne wyjaśniają stronom jakimi przesłankami się kierowały w sprawie. Zasada przekonywania realizowana jest przez instytucję kpa, której przejawem jest np. uzasadnienie decyzji. Dokument taki ma ułatwić stronom zrozumienie przesłanek faktycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym

  Dotyczy art. 10. Realizowana jest na podstawie kpa poprzez instytucje np. zawiadomienia z urzędu lub na wniosek strony o wszczęciu postępowania, o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu, rozprawy administracyjnej. W ramach tej zasady strona może zwrócić się o dodatkowy czas na zapoznanie się z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada udzielania informacji prawnej stronom

  Zawarta w art. 9. Zobowiązuje organy do informowania strony o okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ na ich prawa i obowiązki, powinno to przebiegać poprzez udzielanie wskazówek i wyjaśnień. Realizowana jest ona też przez pouczenia np. o prawie do odwołania. Naruszenie obowiązku pouczenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli

  Wynika z art. 7. Ma na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Wiąże się z nią dylemat celowości i praworządności. Celowość nie może stanowić powodu naruszania prawa. Podstawą działania administracji publicznej jest przepis, a nie wzgląd na interes społeczny, nie ma wyjątków od...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada legalności

  Wynika z art. 6 stanowiącego, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa /niektórzy mówią o dwóch zasadach: legalności i praworządności/.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter i znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego

  Stanowią art. 6-16, czyli rozdział 2 działu I kodeksu, są one obowiązującymi normami, a nie tylko zaleceniami. Ustalają wytyczne działania organów stosujących kpa zarówno w postępowaniu jurydykacyjnym we wszystkich stadiach przed I i II instancją oraz w postępowaniu skargowym. Zasady powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłączenia spod przepisów kodeksu prawa adm.

  Kpa nie stosuje się /nie obowiązuje/ wobec:

  postępowań w sprawach karno-skarbowych,

  spraw uregulowanych w ustawie z 29.08.97-Ordynacja podatkowa z pewnymi wyjątkami,

  spraw należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych /chyba, że przepisy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres stosowania przepisów kpa w sprawach skarg i wniosków

  Zakres stosowania przepisów kpa o skargach i wnioskach jest znacznie szerszy niż przepisów o postępowaniu jurysdykcyjnym. Wynika to z przyczyn:

  krąg podmiotów zobowiązanych stosować przepisy jest szerszy,

  przepisy kpa o skargach i wnioskach mają zastosowanie w postępowaniach wyłączonych z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt

Do góry