Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami administracji publicznej

  Mogą przybierać dwojaki charakter:

  a) pozytywny-gdy dwa lub więcej organów uważa się za właściwy do załatwienia danej sprawy,

  b) negatywny-gdy żaden nie uważa się za właściwy do załatwienia sprawy.

  Spory o właściwość rozstrzygają między:

  1) organami jednostek samorządu terytorialnego /bez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość miejscowa administracji według przepisów kodeksu prawa adm.

  Jest to zdolność organu do realizowania swojej właściwości rzeczowej na określonym obszarze np. gminy, miasta. Ustalana na podstawie kryteriów z art. 21 kpa:

  w sprawach nieruchomości-orzeka organ właściwy jej położeniu, gdy leży ona w granicach dwóch organów, to orzeka ten, gdzie leży większa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje właściwości organów adm.

  Właściwość organu-zdolność prawna organu do rozpoznania i rozstrzygania spraw w postępowaniu administracyjnym.

  Rodzaje właściwości organów:

  ustawowa-wynika z ustawy, najczęściej funkcjonująca,

  z przeniesienia-przepisy ustawy upoważniają do tego np. na podstawie porozumienia wojewoda...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy naczelne w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

  1. Prezes RM lub właściwi ministrowie-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego; organów administracji rządowej,

  2. Organy o ogólnokrajowym zasięgu działania w stosunku do organów państwowych innych niż punkt 1,

  3. W stosunku do organów organizacji społecznych-naczelne organy tych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

  samorządowe kolegia odwoławcze-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego,

  właściwi ministrowie-w stosunku do wojewodów,

  organy nadrzędne lub ministrowie-w stosunku do organów administracji publicznej innych niż punkt 1 i 2,

  w stosunku do organów organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy prowadzące postępowanie administracyjne

  A) Organy administracji rządowej: terenowe /organy administracji zespolonej np. wojewodowie i niezespolonej np. dyrektor urzędu celnego/ i centralne,

  B) Organy samorządu terytorialnego.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych

  Zawarta w art. 16 § 2, wprowadzona w 1980, dla jej realizacji powstał NSA /od 1990 kontroluje on legalność/. Od 1995 NSA jest właściwy dla wszystkich decyzji administracyjnych z wyjątkiem art. 19 ustawy o NSA. Działanie NSA:

  uchyla niezgodną z prawem decyzję i odsyła do organu administracji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada trwałości decyzji administracyjnych

  Dotyczy jej art. 16 § 1. Celem tej zasady jest ochrona praw nabytych przez strony na mocy decyzji ostatecznych. Poprzez decyzję ostateczną rozumieć należy:

  decyzję wydaną przez organ I instancji bez odwołania w określonym terminie;

  decyzję wydaną przez organ odwoławczy;

  decyzję wydaną...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego

  Wynika z art. 15 kpa, stała się zasadą ogólną w 1980 w skutek uchylenia art. 57ustawy z 1958 /wcześniej nie było dwuinstancyjności/. Od tego momentu przysługiwało odwołanie od decyzji wojewody w I instancji do ministra, gdy on był I instancją można było wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pisemności

  Wymaga, aby sprawa załatwiana była w formie pisemnej. Ustnie można, gdy przemawia za tym interes strony i nie zabrania przepis /ustalenia przybierają np. postać protokołu/. Zasada ta ma sprzyjać pewności i jasności stosunków prawnych.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /250

  praca w formacie txt

Do góry