Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Data wszczęcia postępowania administracyjnego

  Przy żądaniu strony datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do organu administracji publicznej. Kpa nie precyzuje daty przy wszczęciu z urzędu, uznaje się, że liczy się to od podjęcia pierwszej czynności procesowej np. zawiadomienia stron.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby wszczęcia postępowania administracyjnego

  Postępowanie może być wszczęte:

  na żądanie strony-sprawy dotyczą uprawnień,

  z urzędu-sprawy dotyczą nałożenia obowiązków,

  na wniosek prokuratora, RPO, organizacji społecznej.

  Decydują przepisy prawa materialnego. Organ może wszcząć postępowanie w przypadku ważnego interesu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protokoły i adnotacje

  Służą realizacji zasady pisemności. Art. 67 stwierdza, że protokół sporządzany jest z każdej istotnej czynności w trakcie postępowania, a zwłaszcza gdy dotyczą:

  przyjęcia ustnego podania,

  przesłuchania świadka; strony,

  zatwierdzenie oględzin; ekspertyz,

  rozprawy,

  ustnego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doręczenia według kodeksu prawa adm.

  Ważna kwestia, następuje np. poprzez pocztę, pracowników, specjalne organy-we wszystkich przypadkach istotne jest pokwitowanie /data i podpis odbiorcy/. Pisma doręcza się stronie albo jej przedstawicielowi, gdy strona to kilka osób to doręcza się wszystkim lub reprezentantowi. Strony zobowiązane są...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwrot kosztów podróży i innych należności osobom stawiającym się na wezwanie

  Uregulowane jest to dekretem z 26.10.1950 r. i rozporządzeniem z 04.07.1990 r. Osobie, która stawiła się na wezwanie przysługuje zwrot kosztów podróży i innych należności. Strona uzyskuje koszty, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu lub gdy została błędnie, bez swojej winy wezwana do stawienia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma i treść wezwania według kodeksu prawa adm.

  Wezwanie powinno zawierać:

  nazwę i adres organu wzywającego,

  imię i nazwisko wzywanego,

  jakiej sprawy dotyczy, w jakim charakterze i celu zostaje wezwany,

  czy konieczne są pisemne wyjaśnienia, osobiste stawiennictwo,

  termin stawienia się /dzień, godzina, miejsce/,

  skutki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres obowiązku osobistego stawiennictwa według kodeksu prawa adm.

  Kpa przewiduje możliwość wzywania stron, świadków, pełnomocników w toku postępowania jak i w celu jego wszczęcia. Wezwanie do osobistego stawiennictwa powinno być stosowane wyjątkowo, gdy osoba np. chora, niepełnosprawna nie może się stawić, to organ musi jej przedstawić inną możliwością...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki nie załatwienia sprawy w terminie

  Skutki nie zachowania terminu kształtują się nie jednolicie, w zależności od rodzaju terminu. Niedopełnienie czynności przez stronę w terminie ustawowym powoduje, że taka czynność jest nieskuteczna. W przypadku nie dokonania czynności w terminie wyznaczonym przez organ administracyjny, o tym czy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terminy załatwiania spraw

  Według kpa organy powinny załatwiać sprawy niezwłocznie-gdy fakty są znane i dowody na to pozwalają. W kpa funkcjonuje instytucja tzw. „sygnalizacji” stosowana, gdy sprawa nie może być załatwiona w terminie. Organ informuje o tym strony i wyznacza inny termin /winny może być organ lub strona/, gdyby mu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywrócenie terminu

  Czynność po terminie jest nieskuteczna. Wyjątkowo można przywrócić termin /art. 58-60 kpa/, gdy jego niezachowanie nastąpiło bez winy zainteresowanego-w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchylenia terminu należy wnieść prośbę. Do przywrócenia terminu wymaga się:

  1/ braku winy zainteresowanego,

  2/...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt

Do góry