Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji

  Powoduje natychmiastowe wykonanie decyzji, może być nadany decyzji, od której przysługuje odwołanie, gdy jest to niezbędne:

  - ze względu na ochronę zdrowia; życia,

  - dla zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa; społecznego,

  - ze względu na wyjątkowo ważny interes strony.

  Rygor natychmiastowej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzasadnianie faktyczne i prawne decyzji

  Uzasadnienie faktyczne-wskazuje fakty /np. dowody/, które uważa się za udowodnione oraz te którym takiej wiarygodności i mocy dowodowej odmówiono.

  Uzasadnienie prawne-podaje podstawę prawną; przytoczony przepis, wskazuje związek między oceną stanu faktycznego a rozstrzygnięciem /uzasadnienie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy decyzji

  A/ oznaczenie organu administracyjnego-wiadomo kto wydał decyzję,

  B/ data wydania-ma znaczenie porządkowe,

  C/ oznaczenie stron-możliwa jest ocena czy decyzję skierowano do właściwych stron,

  D/ podstawa prawna-przepis prawa materialnego np. ustawa lub przepis prawa wydany z uprawnienia ustawy przez organ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje decyzji

  I. ze względu na zasadę dwuinstancyjności:

  a) decyzje wydane w I instancji,

  b) decyzje wydane w II instancji,

  II. kpa wyróżnia:

  a) decyzje tworzące prawa dla stron,

  b) decyzje nie tworzące takich praw,

  III. ze względu na uwzględnienie żądań:

  a) decyzje pozytywne-uwzględniają żądania stron w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie decyzji administracyjnej

  Załatwienie sprawy administracyjnej następuje przez wydanie decyzji, chyba że kodeks stanowi inaczej. Decyzja jest oświadczeniem woli organu administracji publicznej, wydanym w imieniu państwa, jest też kwalifikowanym aktem administracyjnym. Jako akt ma charakter jednostronny, władczo rozstrzyga sprawę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współdziałanie organu prowadzącego postępowanie z innym organem

  Wprowadzono w 1980 roku. Art. 106: „gdy przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ”. Organ ten posiada na to maksymalnie 14 dni od doręczenia mu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie dowodu, środka i źródła dowodowego oraz rodzaje środków dowodowych

  Dowód to środek, za pomocą którego dokonuje się dowodzenia w postępowaniu, a więc stwierdza się prawdziwość twierdzeń. Jako dowód uznajemy wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Mogą nim być: dokument, zeznania świadków, opinie biegłych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udostępnianie akt

  Umożliwia realizację zasady udziału strony w postępowaniu administracyjnym. Art. 73 kpa stanowi, że strona w każdej fazie sprawy ma prawo do wglądu do akt; do sporządzenia odpisów; notatek-strona może żądać uwierzytelnienia tych dokumentów. Są dwa wyjątki:

  niemożliwe jest udostępnienie akt...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki prawne wniesienia podania do organu niewłaściwego w sprawie

  Organ niewłaściwy powinien przekazać podanie organowi właściwemu, zawiadamiając wnoszącego podanie-nie ma to ujemnych konsekwencji. Gdy podanie dotyczy kilku spraw właściwych różnym organom, organ w którym wniesiono podanie rozpatruje właściwą sobie sprawę i informuje stronę o potrzebie wniesienia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, forma i treść podania według kodeksu prawa adm.

  Podanie jest to żądanie wszczęcia postępowania, inne zażalenia; wyjaśnienia, nie są nimi skargi do NSA. Mogą być wnoszone na piśmie, ustanie, przez teleks, ale nie poprzez telefon. Podanie powinno zawierać: wskazanie osoby składającej /podpis/, jej adres, żądanie, podanie podpisuje przyjmujący...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /384

  praca w formacie txt

Do góry