Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje środków prawnych w postępowaniu administracyjnym

  Środki prawne-jest to prawna możliwość zaskarżenia decyzji bądź innych aktów administracyjnych przez stronę w celu ich uchylenia, unieważnienia lub zmiany.

  Klasyfikacja środków prawnych:

  I.

  a) zwyczajne-skierowane przeciwko decyzjom i postanowieniom nieostatecznym; nieprawomocnym,

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, forma i elementy postanowienia

  Mogą być wydawane w toku postępowania np. w sprawie przeprowadzenia dowodów; o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Adresatami mogą być strony; świadkowie; biegli. Składniki postanowienia:

  1) oznaczenie organu administracji publicznej,

  2) data wydania,

  3) oznaczenie stron i innych osób...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonalność ugody administracyjnej

  Ugoda staje się wykonalna z dniem, kiedy postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne. Ugoda wywiera takie same skutki prawne jak decyzja, kształtuje więc prawa i obowiązki stron-podlegają one egzekucji.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb zawierania i zatwierdzania ugody administracyjnej

  Ugoda utrwalana jest w formie protokołu i zatwierdzana przez organ, przed którym została zawarta /wstrzymywana, gdy konieczne jest stanowisko innego organu/. Ugoda nie może być zawarta, gdy naruszono: prawo, interes stron, interes społeczny. Zawarcie ugody lub odmowa w drodze postanowienia z możliwym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma i elementy ugody administracyjnej

  Ugodę sporządza się w formie pisemnej, powinna zawierać:

  oznaczenie organu,

  datę sporządzenia,

  oznaczenie stron i ich podpisy,

  przedmiot i treść ugody,

  wzmianka o jej odczytaniu i przyjęciu,

  podpis pracownika organu administracji.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i zakres stosowania ugody administracyjnej jako formy załatwienia sprawy

  Instytucję ugody wprowadzono do kpa w 1980 r. Wydanie ugody eliminuje potrzebę decyzji. W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracyjnym, strony mogą zawrzeć ugodę. Zawarcie ugody dopuszczalne jest przy spełnieniu warunków /łącznie/:

  przemawia za tym charakter...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonalność decyzji

  Decyzja organu I instancji nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a to wstrzymuje wykonalność decyzji. Istnieją wyjątki, gdy z mocy ustawy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu np. Prawo o zgromadzeniach z 1990 r., gdzie odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykładnia decyzji

  Gdy treść decyzji nie jest jasna dla strony lub organu egzekucyjnego, to na ich żądanie organ, który wydał decyzję, powinien wyjaśnić-w drodze postanowienia-wątpliwości co do treści decyzji /istnieje możliwość zażalenia/.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzupełnienie decyzji

  Uzupełnienia można żądać do 14 dni od doręczenia; ogłoszenia decyzji, gdy zawiera ona błędy; uchybienia. Dotyczyć to może dwóch kwestii:

  rozstrzygnięcia i pouczenia o środkach prawnych-błędne pouczenie nie może szkodzić stronie, dlatego też wniesione np. odwołanie będzie uznane za zgodne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma decyzji

  Decyzja zgodnie z zasadą pisemności doręczana jest na piśmie, może być ogłoszona ustnie-odnotowana w protokole. Organ, który wydał decyzję jest nią związany, nie może jej sam zmienić, chyba że po odwołaniu się strony.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /241

  praca w formacie txt

Do góry