Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym

  Zobowiązanym jest podmiot, wobec którego stosowana jest egzekucja. Może nim być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej. Zobowiązany jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku ale nie zawsze jest osobą wykonującą obowiązek. Zobowiązany działa sam...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym

  Wierzycielem jest ten kto żąda wykonania obowiązków podlegających egzekucji. Rola wierzyciela w postępowaniu administracyjnym jest inna jak w postępowaniu sądowym, ze względu na brak możliwości rozporządzania procesem. Wierzyciel ma obowiązek podjęcia czynności zmierzających do podjęcia środków...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy wykonujące nadzór nad egzekucją administracyjną

  Nadzór nad egzekucją sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organu, który prowadzi egzekucję. W szczególnych przypadkach do wstrzymania czynności egzekucyjnych należności pieniężnych od rolników uprawniony jest wójt lub burmistrz. O wstrzymaniu czynności zawiadamia on niezwłocznie organ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego

  Niektóre są charakterystyczne tylko dla postępowania egzekucyjnego, są też takie które występują w całym systemie prawa w państwie np. zasada praworządności. Katalog zasad według prof. Z. Leońskiego:

  Zasada celowości-wynika pośrednio z licznych postanowień, egzekucja nie powinna być...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /2 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

  Postępowanie egzekucyjne stosuje się w celu wykonania świadczeń o charakterze pieniężnym (podatki opłaty wynikające z ustawy Ordynacja Podatkowa) oraz niepieniężnym. Można je stosować po terminie w którym zobowiązany miał wykonać świadczenie (kiedy są wymagalne). Dotyczy obowiązków o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

  Organ administracyjny, który wydał decyzję w I instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, gdy stała się ona bezprzedmiotowa; wymaga tego:

  przepis prawa, interes społeczny; strony,

  wydana została z wymogiem dopełnienia warunku /zdarzenie przyszłe i niepewne/, a strona go nie dopełniła.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchylenie decyzji z powodu niewykonania zlecenia

  Decyzja zawierać może zlecenie /dla strony/ dopełnienia pewnych czynności, od nich uzależniona jest ważność aktu administracyjnego, gdy strona nie dopełniła zlecenia, decyzja traci ważność. Gdy stwierdzi się bezprzedmiotowość /pytanie 100/ lub niedopełnienie zlecenia to decyzja wygasa w oparciu o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzwyczajny tryb uchylania lub zmiany decyzji ostatecznej (art. 161 kpa)

  Powodują to względy ogólnospołeczne zaistniałe w nadzwyczajnych okolicznościach, dokonywać tego mogą tylko niektóre organy administracji publicznej. Uchylenie lub zmiana decyzji następuje za odszkodowaniem i określane jest jako wywłaszczenie prawa np. minister; wojewoda może uchylić; zmienić decyzję...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenia odszkodowawcze w związku z nieważnością decyzji

  W przypadku kiedy strona poniosła szkodę na skutek wydania nieważnej decyzji przysługuje jej roszczenie do organu, który wydał decyzję, jeżeli winny jest nie organ a strona biorąca udział w postępowaniu, do tej strony. O odszkodowaniu od organu administracji orzeka organ, który wydał decyzję o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenia wydawane w sprawienie ważności decyzji

  Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia, a w przypadku decyzji wydanych przez Ministra i Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ten organ. Orzeczenie jest wydawane w formie decyzji pozytywnej, bądź odmownej.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /252

  praca w formacie txt

Do góry