Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Egzekucja z ruchomości

  Egzekucja z ruchomości polega na zajęciu rzeczy ruchomej a następnie jej sprzedaży. Zajęcia dokonuje poborca skarbowy. Zajęciu podlegają rzeczy zobowiązanego znajdujące się w jego władaniu oraz we władaniu osób trzecich. W razie zajęcia pojazdów podlegających rejestracji poborca skarbowy dokonuje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych

  Polega to na wezwaniu dłużnika zajętej wierzytelności lub prawa, aby wypłacił należne świadczenie z kosztami egzekucyjnymi łącznie organowi egzekucyjnemu. Zobowiązany nie może rozporządzać zabezpieczeniem ani środkami pieniężnymi. Zajęcie wierzytelności lub prawa następuje przez doręczenie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych

  Dotyczy obowiązków pieniężnych. Organ egzekucyjny zawiadamia bank, w którym zobowiązany posiada rachunek o zajęciu wierzytelności pieniężnej. Jednocześnie wzywa bank aby nie dokonywał wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności lecz bezzwłocznie wpłacił zajętą kwotę organowi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego

  Organ egzekucyjny zwraca się do organu rentowego o zajęcie części świadczeń podlegających egzekucji i przekazanie ich wierzycielowi lub organowi egzekucyjnemu, zawiadamiając o każdej płatności. Zobowiązany jest informowany, że nie może rozporządzać świadczeniami poza częścią wolną w żaden inny...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

  Jest to środek egzekucyjny należności o charakterze pieniężnym. Polega na tym, że organ egzekucyjny doręcza zawiadomienie o zajęciu części wynagrodzenia, mogącej podlegać egzekucji, zakładowi pracy zobowiązanego. Zakład pracy zobowiązany jest przekazywać kwotę należną wierzycielowi i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja z pieniędzy

  Najprostszy środek egzekucyjny. Gdy zobowiązany na wezwanie płaci należność pieniężną, poborca wystawia pokwitowanie mające taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela. Organ egzekucyjny ponosi odpowiedzialność wobec wierzyciela za pokwitowaną należność.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga do NSA na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym

  Możliwość taką wprowadziła ustawa z 1990 r., która pozwoliła zaskarżyć do NSA postanowienie o rozstrzygnięciu zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego w administracji oraz o umorzeniu lub odmowie umorzenia tych postępowań. W 1995 r. wchodzi nowa ustawa o NSA...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwo ekscydencyjne

  Jest to powództwo przysługujące osobie trzeciej roszczącej sobie prawa do rzeczy bądź prawa, na którym dokonywana jest egzekucja. Osoba trzecia ma prawo po wydaniu przez organ egzekucyjny postanowienia negatywnego w sprawie jej wniosku o wyłączenie rzeczy z pod egzekucji skorzystać z powództwa lub złożyć...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwo opozycyjne

  Występuje w chwili, gdy egzekwowane są obowiązki o charakterze cywilnoprawnym. Będzie to powództwo o ustalenie, że należność nie istnieje lub istnieje w innej wysokości np. rozstrzygnięcie w drodze procesu cywilnego o egzekucji należności na rzecz Skarbu Państwa. Gdy zobowiązany wniesie je, to...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki prawne z kpa stosowane w postępowaniu egzekucyjnym

  Możliwość stosowania kpa w postępowaniu egzekucyjnym dopuszcza art. 18 ustawy o egzekucji, dotyczy to np. przywrócenia terminu, przepisów o skargach i wnioskach /żądania zmiany lub uchylenia postanowienia, rozstrzygającego wniosek lub skargę zgłoszonego przez wierzyciela, zobowiązanego, osobę trzecią/...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /399

  praca w formacie txt

Do góry