Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Właściwość NSA

  Właściwość rzeczową i miejscową określa rozporządzenie Prezydenta RP z 24.11.1998 r.

  Właściwość miejscowa-obejmuje po dwa województwa w przypadku ośrodków w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, a jedno województwo w przypadku ośrodków Białystok, Katowice, Lublin, Łódź, Rzeszów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja NSA

  NSA rozpoczął działanie na podstawie ustawy z 31.01.1980 r., od tego momentu powstało kilka ośrodków zamiejscowych sądu m. in.: Gdańsk, Katowice, Poznań. W 01.10.1995 r. weszła w życie nowa ustawa o NSA anulująca poprzednią, reguluje ona pozycję ustrojową, organizację, możliwości zaskarżania do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie zabezpieczające

  Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem pomocniczym w postępowaniu egzekucyjnym ale również w przypadku kiedy przepis szczególny zezwala można je stosować przed określeniem wysokości świadczenia zobowiązanego. Można je stosować przed terminem obowiązku wykonania świadczenia. Wniosek o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymus natychmiastowy

  W uzasadnionych przypadkach, kiedy grozi niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, ciężka szkoda dla gospodarki państwa, wymaga tego szczególny interes społeczny organy Policji, Straży Granicznej, UOP, straży pożarnej, Celne mogą stosować uproszczone postępowanie egzekucyjne. Nie wymaga ono...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymus bezpośredni

  Polega na doprowadzeniu do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji drogą zagrożenia zastosowania lub zastosowania bezpośrednio skutecznych środków z zastosowaniem siły fizycznej włącznie. Środek ten można stosować tylko w ostateczności. Przymus stosuje egzekutor, który doręcz zobowiązanemu tytuł...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń

  Prowadzi się go w celu opróżnienia pomieszczeń w celu ich wydania wierzycielowi. Środek ten prowadzi się w stosunku do zobowiązanego oraz os znajdujących się w pomieszczeniu.

  Egzekutor dostarcza zobowiązanemu tytuł wykonawczy oraz postanowienie z pouczeniem, że w razie niewykonania obowiązku zostanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odebranie rzeczy ruchomej

  Polega na odebraniu rzeczy oznaczonej /co do gatunku i rodzaju/, środek stosowany przy odmowie zobowiązanego. Ten środek egzekucyjny stosuje się też w celu zniszczenia rzeczy ruchomej np. ze względu na zagrożenie sanitarne. Rzecz może być odebrana nawet osobie trzeciej, a także na czas określony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonanie zastępcze

  Ten środek stosuje się kiedy istnieje możliwość wykonania obowiązku przez inną osobę jak zobowiązany ale na jego koszt. Taka osoba nazywa się wykonawcą. Wykonawcę wybiera organ egzekucyjny, ale odpowiada on również za rzetelne wykonanie prac, wykorzystanie materiałów czy środków transportu przed...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzywna w celu przymuszenia

  Grzywnę w celu przymuszenia nakłada się gdy: obowiązek polega na znoszeniu lub zaniechaniu czegoś, wykonaniu czynności, w szczególności takiej, której w zamian nie może wykonać inna osoba. Może być nakładana na osoby fizyczne jednostki prawne oraz jednostki nie mające osobowości prawnej, może być...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja należności pieniężnych wobec jednostek budżetowych

  Jest to szczególny rodzaj egzekucji należności pieniężnych. Gdy zobowiązanym jest jednostka państwowa, wierzyciel składa do niej tytuł wykonawczy, jeżeli w ciągu 7 dni od daty złożenia należność nie zostanie uiszczona konieczne jest zwrócenie się do jednostki nadrzędnej, ona zarządza pokrycie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /451

  praca w formacie txt

Do góry