Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wspólne cechy samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej

  Samorząd działa przynajmniej na 2 szczeblach: -lokalnym i - regionalnym.

  Tendencja tworzenia dużych pod względem terytorialnym i demokratycznym podstawowych jednostek samorządu (gmin), aby móc uzyskać większą samodzielność finansową.

  We wszystkich krajach Europy poszczególne szczeble...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele państw unitarnych - Samorząd oparty o zasadę decentralizacji ( Niemcy, Francja)

  Występują w nim organy stanowiące, zawsze pochodzące z wyborów bezpośrednich i organ wykonawczy-kolegialny lub monokratyczny (jednoosobowy)w zależności od państwa. Drugą cechą tego modelu jest funkcjonowanie nadzoru przez państwo nad działalnością samorządu. Samorząd ma własne pieniądze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele państw unitarnych - Samorząd oparty o zasadę nie centralizacji (Anglia, Szwecja)

  Anglia-nie jest to system centralistyczny, ani zdecentralizowany. Od średniowiecza administracja terytorialna w Anglii była niezależna od administracji centralnej. Władze wybierano spośród miejscowych właścicieli ziemskich, którzy byli nie odwoływalni. Król powoływał tylko władze spośród miejscowych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania administracyjnego, a model wydawania decyzji administracyjnej. Decyzja w znaczeniu organizatorskim, a decyzja administracyjna

  Zasady postępowania administracyjnego są to pewne podstawowe normy prawne uznane przez ustawodawcę i wyodrębnione w Kpa. Są one wspólne dla całego postępowania administracyjnego, które organ administracyjny powinien stosować w każdym jego stadium łącznie z innymi przepisami kpa. Nie są to jednak jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /14 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rekrutacji wyższych urzędników adm. publicznej w Europie

  W każdym dziale adm. stawia się przed kandydatami do służby publicznej pewne wymagania formalne. Ich spełnienie jest koniecznym warunkiem umożliwiającym zatrudnienie.

  Te wymagania formalne są mniejsze lub większe, w zależności od tego, o jaki dział adm. chodzi i o jakie stanowisko. Zazwyczaj stawia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższa Izba Kontroli - Organizacja NIK

  Pracami NIK kieruje Prezes NIK. Odpowiada on także przed Sejmem za jej działalność.Prezesa NIK na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy posłów ( co najmniej 35) powołuje Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu. Kadencja Prezesa NIK trwa 6 lat od dnia złożenia przez niego przysięgi i nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /3 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższa Izba Kontroli - Podmioty i przedmioty zakresu kontroli

  NIK ma prawo kontrolować działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych komunalnych jednostek administracyjnych. Może także kontrolować działalność innych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższa Izba Kontroli - Zarys historyczny

  Początki NIK sięgają czasów odzyskania niepodległości przez Polskę. W dniu 7 II 1919, naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa.Zgodnie z tym dekretem owa instytucja była władzą podległą bezpośrednio Naczelnikowi Państwa, samodzielną i powołaną do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższa Izba Kontroli

  Najwyższa Izba Kontroli jest jedną z najstarszych instytucji państwowych, powołaną jeszcze w okresie II Rzeczpospolitej, niespełna 3 miesiące po odzyskaniu niepodległości, 7 lutego 1919 roku. Inicjatorem jej powołania był Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. NIK od początku była naczelnym organem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /7 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowane zmiany w organizacji Regionalnych Izb Obrachunkowych

  Przepisy dotyczące nadzoru podlegają ciągłej ewolucji, w wyniku czego powstają nowe instytucje, dotąd nieznane. W każdej nowej sytuacji prawnej rodzą się zatem specyficzne wnioski pod adresem ustawodawcy, by zmienić prawo tak, aby dana instytucje działała jeszcze lepiej (tzw. wnioski de lege ferenda)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /5 672

  praca w formacie txt

Do góry