Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zadania przypisane gminie Warszawa

  typowe zadania gminne (art.7 ustawy o samorządzie gminnym-zadania własne i zlecone, zadania powiatowe),

  specyficzne zadania, charakterystyczne dla stolicy,

  dodatkowo zadania własne gminy warszawskiej, które wynikają z charakteru stolicy i dużej aglomeracji, której żadna inna gmina w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój m. st. Warszawa

  Kwestie regulacji funkcjonowania gminy warszawskiej reguluje ustawa o samorządzie gminnym, natomiast kwestie dotyczące dzielnic są regulowane szczegółowo przez ustawę z 15.03.2002 ponieważ charakter tych dzielnic, ich statut, pozycja, zadania są odmienne niż w innych jednostkach pomocniczych jakimi są...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb odwołania wójta

  Jest odmienny od trybu odwołania w przypadku organów wykonawczych powiatu lub województwa. Odwołuje się tylko w drodze referendum. Rada gminy (organ stanowiący) która w przypadku nie udzielenia absolutorium wiąże się to automatycznie z wnioskiem o przeprowadzenie referendum, jak również może odwołać...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki radnego (gminy, powiatu i województwa)

  Podstawowym obowiązkiem radnego (wg ustawy) jest uczestniczenie w pracach organów samorządu i samorządowych jednostek organizacyjnych (Rady Gminy, Komisji Wewnętrznych Rady).Radny zobowiązany jest utrzymywać więź z mieszkańcami, przyjmować zgłaszane przez nich postulaty, ma organizować spotkania z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum lokalne - Procedura referendalna

  Organ stanowiący (Rada Powiatu, Sejmik Województwa) ma prawo zainicjowania referendum w drodze uchwały. W uchwale występują pytania ,termin ,kalendarz czynności. Referendum powinno się odbyć najpóźniej w 50 dni od dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku.

  Inicjatywa mieszkańców...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum lokalne - Przedmiotem referendum mogą być...

  wyrażenie woli, co do sprawy dot. wspólnoty (w każdej sprawie dot. wspólnoty można odwołać się do instytucji referendum)

  problematyka związana z zadaniami, zakresem działania i kompetencji organów poszczególnych jednostek,

  odwołanie organu stanowiącego, w przypadku gminy także organu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum lokalne

  (podstawą prawną jest ustawa z 15.09.2000 o referendum) „Mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoja wolę, co do sposobu rozstrzygania sprawy dot. tej wspólnoty mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybory do sejmików województwa

  Za wybory odpowiedzialne są wojewódzkie, powiatowe i Obwodowe Komisje Wyborcze. Wybory odbywają się w sposób proporcjonalny (próg 5%głosów).W okręgach wybieranych jest od 5 do 15 radnych, podpisy pod listą powinny zawierać przeszło 1 min.300tys.nazwisk. Wybory uzupełniające.

  Niezbędnym jest w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybory samorządowe

  Są to wybory demokratyczne opierające się na zasadach powszechności, równości, bezpośredniości i tajności .Czynne prawo wyborcze do wyboru wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ma każdy obywatel, który ukończył 18 lat i zamieszkuje na terenie działania danej jednostki samorządu terytorialnego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy demokracji pośredniej

  władze,

  organy samorządów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego(gmin, powiatów, województw)

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /149

  praca w formacie txt

Do góry