Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rachunki bankowe - Sposób nawiązywania stosunku prawnego

  Art. 49 ust.p.b. wymienia jako zasadniczą czynność bankową prowadzenie rachunku bankowego, które regulowane jest przepisami kodeksu cywilnego. Definicja legalna znajduje się w art. 725kc.

  Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza na czas oznaczony lub nieoznaczony jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /5 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunki bankowe - rodzaje rachunków bankowych

  Art.49 ust.p.b.

  1)rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze

  2)rachunki lokat terminowych

  3)rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

  4)rachunki powiernicze

  Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banki w formie spółek akcyjnych

  Do utworzenia i działalności banku w formie spółki akcyjnej stosuje się przepisy KSH o ile prawo bankowe nie stanowi inaczej .Funkcję organu nadzoru pełni rada nadzorcza-co najmniej 5 osób fizycznych .Członków rady powołuje i odwołuje walne zgromadzenie . Zarząd składa się z co najmniej 3 osób...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie banków spółdzielczych

  Bankiem spółdzielczym jest bank będący spółdzielnią do którego stosuje się przepisy ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych , ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy Prawo spółdzielcze . Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie banków państwowych

  Może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia , na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego . Rozporządzenie to określa nazwę , siedzibę , przedmiot i zakres działania banku , jego fundusze statutowe i środki wydzielone z majątku skarbu państwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady tworzenia i organizacji banków - formy organizacyjno - prawne banków, wymogi kapitałowe, personalne i lokalowe przy tworzeniu banków

  Bank musi być osobą prawną, musi to być działalność licencjonowana.

  Banki - państwowe , spółdzielcze lub w formie spółek akcyjnych

  Założycielami w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne , z tym że założycieli nie może być mniej niż 3 .

  Założycielami banku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /8 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności bankowe - rodzaje, systematyka

  Banki wykonują czynności bankowe. Działalność bankowa jest pojmowana bardzo szeroko. Czynności bankowe dzielimy na:

  1)czynności sensu stricto (tylko bank może je wykonywać, ale faktycznie tak nie jest- Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe np. SKOK Stefczyka).

  2)czynności sensu largo. Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /2 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawna definicja banku (kasy)

  Art.3 ustawy Prawo Bankowe zastrzega nazwę bank dla działalności bankowej. Art. 2 to definicja z ustawy prawo bankowe.

  Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywy bankowe Unii Europejskiej i ich wpływ na kierunki zmian w polskim prawie bankowym

  Dyrektywy są to wytyczne (głównie Komisji oraz Rady Ministrów Unii Europejskiej). Wyznaczają państwom członkowskim cele pozostawiając wybór form i środków ich realizacji. Ustawodawca jest obowiązany wkomponować je w swój system prawny w wyznaczonym terminie.

  Dyrektywy są publikowane w Dzienniku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa bankowego w Polsce - Regulaminy bankowe

  Jest to zbiór przepisów obowiązujący obie strony. Regulamin bankowy nie jest aktem administracyjnym, jest to część umowy z bankiem.

  Banki w zakresie swojej działalności mogą wydawać ogólne warunki umów lub regulaminy określające:

  1)warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

  2)rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /3 098

  praca w formacie txt

Do góry