Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KREDYT REDYSKONTOWY

  NBP może przyjmować od banków weksle do dyskonta i redyskonta udzielając w ten sposób bankom kredytu redyskontowego.

  Zarząd NBP określa rodzaje weksli przyjmowanych przez NBP do dyskonta i redyskonta oraz uchwala zasady i tryb ich dyskonta i redyskonta.

  Nie jest on umową kredytu w znaczeniu prawnym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREDYT REFINANSOWY (KR)

  Oczywiste jest, że bank A pożyczy od banku B, bo ten Ma najmniejszy procent, więc odsetki do spłacenia też będą najmniejsze. Jeśli w obiegu jest za dużo pieniędzy NBP po prostu podnosi stopy procentowe, wtedy pozostałe banki idą w jego ślady. Tak działa ten mechanizm. Rynek sam reaguje na stopy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZKOWE REZERWY BANKOWE

  NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe w celu kształtowania podaży i działalności kredytowej banków komercyjnych.

  WYJĄTEK!!!

  Banki spółdzielcze utrzymują rezerwy obowiązkowe w banku zrzeszającym , z którym są zrzeszone. Dopiero bank zrzeszający utrzymuje rezerwę obowiązkową zrzeszonych banków...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /6 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki pieniężnej stosowanej przez NBP

  Do instrumentów polityki pieniężnej zaliczono:

  gromadzenie obowiązkowych rezerw bankowych

  udzielanie bankom kredytu refinansowego

  udzielanie kredytu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

  przyjmowanie od banków weksli do dyskonta i redyskonta

  wprowadzanie szczególnych ograniczeń do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja znaków pieniężnych

  NBP ma kompetencje do emisji znaków pieniężnych. Rozdział V dotyczy emitowania znaków pieniężnych (banknotów, monet), znaków prawnych (przyjętych na terytorium RP). Ustala wzory, wartość nominalną banknotów. Odpowiedzialny jest też za wycofywanie znaków pieniężnych, które nie nadają się już do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad bankami - organizacja, środki nadzorcze

  Nadzór nad działalnością banków sprawuje KNB . Decyzje i określone przez KNB zadania wykonuje i koordynuje Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego . W skład komisji wchodzą : Prezes NBP jako przewodniczący , zastępca przew komisji(Minister finansów lub delegowany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady gospodarki finansowej banków

  Banki są zobowiązane posiadać fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. Celem tej reguły jest zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego.

  Do funduszy własnych zaliczono:

  1)fundusze podstawowe

  Tym funduszom ustawodawca nadaje zasadnicze znaczenie. Obejmuje on:

  a)fundusze zasadnicze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zrzeszania i łączenia się banków - Fuzje banków

  Banki w formie spółki akcyjnej mogą łączyć się ze sobą przy zastosowaniu przepisów ksh. Są dwa sposoby łączenia

  a)przejście (inkorporacja)

  b)zawiązanie nowej spółki (unia)

  Bank utworzony w wyniku połączenia powinien spełniać wszystkie wymagania obowiązujące przy tworzeniu banku. Zgody KNB nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zrzeszania i łączenia się banków - Zrzeszenia bankowe

  Są dwa rodzaje:

  a)utworzone dobrowolnie

  Banki mogą zrzeszać się z innymi bankami na podstawie umowy i nie wprowadzono ograniczeń terytorialnych. Nie ma ograniczeń podmiotowych odnoszących się do form prawnych zrzeszających się banków. Jedynym wymogiem jest zgłoszenie utworzonego ZB do KNB i przekazanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zrzeszania i łączenia się banków - Bankowe izby gospodarcze

  Banki mogą zrzeszać się w bankowe izby gospodarcze. Do bankowych izb gospodarczych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych .

  są tworzone fakultatywnie

  jest organizacją samorządu gospodarczego

  reprezentują interesy gospodarcze zrzeszonych w niej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /1 892

  praca w formacie txt

Do góry