Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Banki hipoteczne i listy zastawne

  1. Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /3 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ŚRODKI GWARANTOWANE

  To środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych , wg stanu na dzień zawieszenia działalności banku, potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami imiennymi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /15 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - DEPONENT

  Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną i środki pieniężne na rachunku bankowym, a także szkolna kasa oszczędności lub pracownicza kasa zapomogowo- pożyczkowa, podmioty będące stroną umowy innego rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - SYSTEMY GWARANTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ BFG

  Podmioty objęte systemem gwarantowania wnoszą na rzecz Funduszu obowiązkowe opłaty roczne w wysokości nie przekraczającej 0,4% sumy aktywów ważonych ryzykiem.

  Wspólną cechą łączącą system obowiązkowy i dobrowolny jest gwarantowanie przez BFG środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ZARZĄD BFG

  Składa się z 5 członków, w tym prezesa i jego zastępcy. Powoływany jest przez Radę spośród osób posiadających odpowiednie wyższe wykształcenie oraz 5-letni staż pracy w bankowości.

  Kadencja zarządu trwa 3 lata od dnia powołania.

  Członek zarządu (w tym prezes i jego zastępca) może być w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - RADA BFG

  W jej skład wchodzą:

  przewodniczący oraz 9 członków posiadających odpowiednie wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe

  przewodniczącego Rady BFG powołuje i odwołuje Prezes RM na uzgodniony wniosek Min. właściwego ds. instytucji finansowych i Prezesa NBP, po zaopiniowaniu przez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  BFG utworzono na mocy ustawy jako osobę prawną, której siedziba znajduje się w Warszawie.

  Jest odrębnym, samodzielnym podmiotem prawa publicznego wykonującym zadania publiczne i wyposażonym w osobowość prawną. Nie jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ust. o finansach pub.

  Posiada...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - CEL FUNKCJONOWANIA

  Podstawowym celem utworzenia tego funduszu jest ochrona wierzytelności posiadaczy imiennych rachunków bankowych w przypadku niewypłacalności banku. JEST GWARANTEM WYPŁATY DEPOZYTÓW!!!!

  Każde państwo członkowskie UE jest obowiązane do utworzenia przynajmniej jednego systemu gwarantowania depozytów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka finansowa NBP

  Najważniejszym przywilejem NBP jest zwolnienie NBP od podatków oraz opłat sądowych i skarbowych.

  Wszelkie uprawnienia oraz obowiązki NBP wyznacza status centralnego banku państwa- jako szczególnego rodzaju podmiotu prawa publicznego.

  Zwolnienie od podatków nie oznacza jednak zwolnienia NBP z wszelkich danin...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /3 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERACJE OTWARTEGO RYNKU

  Są to operacje, których przedmiotem są papiery wartościowe.

  Przedmiotem tych operacji mogą być zarówno papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, jak i inne papiery wartościowe, w tym emitowane przez bank centralny.

  Bank centralny oferując bankom komercyjnym papiery wartościowe stara się...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 492

  praca w formacie txt

Do góry