Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prawo dewizowe - źródła, zakres regulacji

  Źródłem prawa dewizowego jest ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r., która określa obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju, a także działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w ich kupnie i sprzedaży.

  Ustawa ta...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /3 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ BANKU

  W przypadku podjęcia przez KNB decyzji w sprawie likwidacji banku zarząd nad majątkiem likwidowanego banku obejmuje powołany przez KNB likwidator, na którego przechodzą uprawnienia zastrzeżone w ustawie i statucie dla organów banku. Likwidator reprezentuje bank w likwidacji w sądzie i poza sądem.

  Z dniem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /3 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEJĘCIE BANKU

  Decyzję o przejęciu banku przez inny bank lub o likwidacji banku KNB może podjąć również w innym terminie jeżeli wystąpiły okoliczności grożące niewypłacalnością banku lub obniżeniem sumy funduszy własnych banku w takim stopniu, że nie byłyby spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE W BANKU

  Powinno być podjęte w razie powstania straty bilansowej bądź groźby jej nastąpienia albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności. W przypadku zaistnienia takich przesłanek zarząd banku zawiadamia KNB oraz przedstawia jej program postępowania naprawczego, zapewniając jego realizację.

  Program...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /4 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce - BANK KRAJOWY

  To bank mający siedzibę na terenie RP.

  Oddział banku krajowego to jednostka organizacyjna banku krajowego wykonująca w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego bankowi krajowemu. Wszystkie jednostki organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce - BANKI REGIONALNE

  Powstanie banków na szczeblu regionalnym stanowi rewolucję w dysponowaniu środkami państwowymi. Zdecentralizowane fundusze gromadzone przejściowo na rachunkach bankowych mogą stać się źródłem finansowania działalności kredytowej w danym regionie. Wzajemne świadczenie sobie usług jest formą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce - BANK SPÓŁDZIELCZY

  Tworzenie tych banków regulują przepisy ustaw:

  prawo bankowe

  prawo spółdzielcze

  ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

  ZAŁOŻYCIELAMI banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /4 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe (SKOK)

  Są to instytucje parabankowe zaliczane do instytucji pośrednictwa finansowego.

  SKOK-i są spółdzielniami. Ich celem jest gromadzenie środków pieniężnych WYŁĄCZNIE swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzani na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /3 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kasy mieszkaniowe

  Jest to wyodrębniona działalność banków polegająca na prowadzeniu imiennych rachunków oszczędnościowo- kredytowych i udzielaniu kredytów kontraktowych.

  Jest czynnością bankową, łączącą w jedną całość umowę rachunku oszczędnościowego oraz umowę kredytową. Elementem łączącym te umowy jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /4 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank hipoteczny

  Bank hipoteczny jest tworzony wyłącznie w formie spółki akcyjnej.

  Statut banku hipotecznego określa jego nazwę, która zawiera dodatkowo wyrazy "bank hipoteczny".

  Komisja Nadzoru Bankowego może określić, w drodze uchwały, szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia banków hipotecznych w kapitał...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /11 845

  praca w formacie txt

Do góry