Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe obowiązki związane z obrotem dewizowym

  Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartościdewizowych lub krajowych środków płatniczych:

                                  Art. 18.

  1. Rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwa są obowiązani  zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /14 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKRES PODMIOTOWY ZEZWOLENIA DEWIZOWEGO

  Obowiązuje tu tzw. reguła jednokrotnego zezwolenia. Oznacza to, że jeśli dane zezwolenie ma moc prawną, to ta moc prawna zezwolenia zarówno ogólnego jak i indywidualnego rozciąga się na wszystkich uczestników w danych czynnościach obrotu dewizowego, na które zostały udzielone!!Jeżeli jeden podmiot posiada...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALNE I OGÓLNE ZEZWOLENIA DEWIZOWE

  Ogólne zezwolenie dewizowe jest aktem generalnym, czyli jest wprowadzone dla pewnej grupy podmiotów, czy też dla pewnego rodzaju czynności, które spełniają określone warunki!

  Są one wydawane w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasiągnięciu opinii Prezesa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /4 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada swobody dewizowej i jej ograniczenia

  Zasada swobody dewizowej wyrażona została w art. 3 ust. Prawo dewizowe.

  W prawie dewizowym obowiązuje zasada, że wszystko, co nie jest wyraźnie zabronione w ust. jest dozwolone!!

  Ograniczenia zasady swobody dewizowej przyjmują 2 formy, tzn. mogą mieć charakter:zakazów prawnych- gdy zabronione jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /14 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI

  0brotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodowa dokonywanie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT DEWIZOWY

  Ustawowa definicja obrotu dewizowego, zawarta w art.2 pkt 4 ustawy Prawo dewizowe, wskazuje na bardzo szeroki obszar regulacji.

  Obrotem dewizowym jest obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju.

  O tym, że jest to obrót dewizowy, decyduje przedmiot obrotu, którym są wartości...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości dewizowe

  Mówiąc o wartościach dewizowych należy najpierw wspomnieć o krajowych środkach płatniczych, którymi są waluta polska oraz papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej, np. weksel, czek, itp..

  Walutą polską są znaki pieniężne (banknoty i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY PRAWA DEWIZOWEGO - Nierezydenci z krajów trzecich

  - Osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich;

  Nierezydentami z krajów trzecich są również znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY PRAWA DEWIZOWEGO - Nierezydenci

  a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;

  Nierezydentami są również znajdujące się za granicą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY PRAWA DEWIZOWEGO - Rezydenci

  - Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;

  Rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt

Do góry