Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podaj różne płaszczyzny zdrowia i wyjaśnij ich znaczenie

  Konstytucja wyróżnia trzy płaszczyzny zdrowia:

  1) Zdrowie fizyczne, czyli somatyczne, a więc to które odnosi się do organizmu.

  Stanowi ono tło dla licznych i dobrze nam znanych chorób ciała, ale nie tylko bierne tło, bo umiemy też świadomie potęgować pewne jego elementy poprzez ćwiczenia i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumiesz chorobę i jej związki ze zdrowiem?

  Choroba – stan organizmu lub jakiejś jego części, czy narządu, który charakteryzuje się zakłóceniem ich normalnej czynności – jest zwykle odnoszona jedynie do ściśle ustalonych stanów patologicznych, które dają się rozpoznać klinicznie. Analiza obserwacji klinicznych świadczy jednak o tym, że główną...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij szerzej definicję zdrowia sformułowaną przez ŚOZ

  Zdrowie jest:

  - wartością, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie w nim;

  - zasobem dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny; tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów główne przyczyny tendencji przemian (trendów sekularnych)

  Główna rolę odgrywają tu zmiany fenotypowe o charakterze adaptabilnym, chociaż podkreśla się również wpływ czynników genetycznych i paragenetycznych. W wielu pracach na ten temat trend sekularny jest rozumiany jako ciąg zmian fenotypowych zachodzących stopniowo z pokolenia na pokolenie i postępujących w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj skutki tendencji przemian

  - występuje zwiększenie rozbieżności, zwłaszcza w okresie okołopokwitaniowym między wiekiem kalendarzowym i rozwojowym. W konsekwencji wiek kalendarzowy stał się słabym miernikiem rozwoju, bowiem zwiększył się zakres zmienności międzyosobniczej cech, co utrudnia określenie normalności rozwoju;

  -...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów szerzej proces akceleracji rozwoju

  Przez akcelerację rozwoju rozumie się między pokoleniowe przyspieszenie rozwoju biologicznego i dojrzewania, a wiec wcześniejsze osiąganie kolejnych etapów rozwoju.

  Proces ten w okresie ostatniego stulecia uległ wyraźnemu nasileniu. Zwiększenie wysokości ciała w końcu XIX wieku szacowano na 0,3 cm na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów elementy składowe tendencji przemian. Podaj przykłady

  Elementy składowe tendencji przemian:

  1) akceleracja, czyli przyspieszenie rozwoju i dojrzewania biologicznego.

  2) zmiana kolejności niektórych etapów rozwojowych;

  3) retardacja procesów inwolucyjnych, czyli opóźnienie procesów starzenia.

  Przez akcelerację rozwoju rozumie się między pokoleniowe...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiesz przez pojęcie tendencja przemian (trend sekularny)?

  Tendencja przemian, zmienność czasowa lub trend sekularny – zjawisko przyspieszonego rozwoju biologicznego człowieka, osiąganie wyższych wartości ostatecznych wymiarów ciała pomiędzy kolejnymi pokoleniami ludzi zamieszkujących dany teren. Zmiany te powodują międzypokoleniową zmienność fenotypowych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj możliwości oceny dymorfizmu płciowego cech somatycznych

  Dymorfizm płciowy cech somatycznych można ukazać poprzez różnice miedzy średnimi cech w kolejnych grupach wieku. Z licznych badań wynika, że wyraźniejszy jest dymorfizm płciowy we wskaźnikach mówiących o proporcjach ciała aniżeli w pojedynczych cechach morfologicznych.

  Jeżeli wskaźniki bardzo dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie dymorfizmu płciowego i podaj przykłady różnic dymorficznych w cechach somatycznych

  Dymorfizm – termin pochodzi od słów greckich di – podwójnie, morphe – kształt. Określa się tym terminem dwupostaciowość organizmów przejawiającą się zróżnicowaniem zarówno morfologicznym i fizjologicznym, jak i psychicznym kobiet i mężczyzn.

  Dymorfizm płciowy określa wiec dwukierunkowe...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /2 868

  praca w formacie txt

Do góry