Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw najczęściej występujące zaburzenia funkcjonowania tarczycy

  Niedoczynność tarczycy wynika z różnych przyczyn. Może być wrodzona, związana z niedorozwojem lub całkowitym brakiem tarczycy, wrodzonymi błędami syntezy hormonów tarczycy lub podwzgórzowo-przysadkową niedoczynności tarczycy (niedobór lub brak TSH). Niedoczynność nabyta może być skutkiem np...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zaburzenia wzrastania związane z nieprawidłowym wydzielaniem hormonu wzrostu

  Karłowatość przysadkową cechuje niedobór hormonu wzrostu. Już między 1 a 3 rokiem życia tempo wzrastania ulega zwolnieniu. Niedobór wzrostu z wiekiem staje się coraz bardziej widoczny i w wieku szkolnym wynosi ok. 16-30cm. W przypadku karłowatości przysadkowej stwierdza się znaczne opóźnienie wieku...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz główne zagrożenia zdrowia związane ze środowiskiem społecznym

  Zagrożenia w środowisku społecznym.

  Środowisko społeczne, relacje i sposoby komunikowania się ludzi w rodzinie, miejscu nauki i pracy, w społeczności lokalnej oraz czynniki ekonomiczne wpływają w istotny sposób na kondycje psychofizyczną i stan zdrowia ludności. Istotną rolę odgrywają takie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw główne zagrożenia zdrowia związane z wadliwym stylem życia

  1. Wadliwy styl życia

  Styl życia i zachowania zdrowotne determinują w największym stopniu stan zdrowia ludności. Do zachorowań zagrażających zdrowiu należą przede wszystkim:

  a) mała aktywność fizyczna ogółu ludności. Zadawalający poziom aktywności fizycznej cechuje: 70% dzieci 6-7 letnich, 20-30%...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów bezpośrednie mierniki zdrowia

  a) bezpośrednie mierniki negatywne, tj.:

  -wskaźniki zachorowalności,

  -wskaźniki chorobowości,

  -wskaźniki absencji chorobowej,

  -wskaźniki inwalidztwa.

  b) bezpośrednie mierniki pozytywne uzyskiwane są na podstawie badań profilaktycznych populacji, dotyczące rozwoju fizycznego, wydolności i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij szerzej czynniki warunkujące zdrowie

  1. Czynniki biologiczne – determinanty genetyczne i paragenetyczne decydujące o właściwościach biologicznych biotypu – cechy anatomiczne, fizjologiczne, biochemiczne, immunologiczne,

  2. Środowisko fizyczne – charakterystyka środowiska biogeograficznego, siedliska, środowiska pracy, miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję ekologii człowieka i podstawowe warunki zdrowego środowiska

  Ekologia człowieka jest międzydyscyplinarną dziedziną wiedzy o wzajemnych związkach między człowiekiem (jako jednostką i jako populacją oraz społecznością) i jego środowiskiem (naturalnym i sztucznym).

  Celem ekologii człowieka jest zrozumienie, jak środowisko naturalne oraz przekształcane przez...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz holistyczno - funkcjonalny model zdrowia

  W modelu holistyczno-funkcjonalnym zdrowie wyraża się we wzajemnej relacji, jaka zachodzi pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem i jest procesem dynamicznej równowagi. O poziomie zdrowia człowieka współdecydują stresory (czynniki patogenne) i zasoby odpornościowe tkwiące w człowieku, w jego cechach...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz biomedyczny model zdrowia

  Biomedyczny model zdrowia ujmuje zdrowie jako kategorię zobiektywizowaną. Zdrowie jest w tym modelu najczęściej rozumiane jako stan braku zakłóceń w funkcjach biologicznych organizmu. Organizm cechuje się w stanie zdrowia normalnością podstawowych funkcji. Zdrowie człowieka podlega obiektywnym zasadom...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumiesz subiektywność zdrowia?

  Zdrowie może być określane obiektywnie, jak i subiektywnie. W naukach medycznych i społecznych współwystępują aktualnie dwa modele zdrowia: biomedyczny i holistyczno – funkcjonalny. Model biomedyczny ujmuje zdrowie jako kategorię zobiektywizowaną.

  Zdrowie jest w tym modelu najczęściej rozumiane jako...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 069

  praca w formacie txt

Do góry