Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PRACA SOCJALNA

  Pojęcie to wiąże się z ce­lową i zorganizowaną pomocą współczesnych społeczeństw swoim niewydolnym ekono­micznie, społecznie lub fizycznie członkom. W państwach demokratycznych praca socjal­na należy do podstawowych środków pomocy społecznej. Rozumienie funkcji tej pracy w każdym społeczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ I TYPY RELACJI SPOŁECZNYCH

  A) jako zmiany rozwojowe są rozumiane jako ilościowy przyrost

  B) rozwój jest rozumiany jako zmiany jakościowe.

  W pedagogice użyte jest rozumienie rozwoju jako ukierunkowany proces zmian, zmierzających przez określone fazy do osiągnięcia wyższych form strukturalnych i funkcjonalnych. W tym sensie rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /8 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBIEKTYWNA I SUBIEKTYWNA JAKOŚĆ ŻYCIA

  Pojęcie jakości życia ma bezpośredni związek ze sferą psychiczną człowieka. Jakość życia rozpatruje się przez pryzmat zaspakajania potrzeb typu egzystencjalnego („mieć”), potrzeb związanych z bezpieczeństwem („być”) oraz potrzeb dotyczących kontaktu społecznego („kochać i być kochanym”)...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /3 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIA DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO

  DZIAŁANIE SPOŁECZNE - Określa się jako intencjonalną aktywność podejmowaną przez człowieka w celu modyfikacji i polepszenia sytuacji. Działanie społeczne pojmuje się najczęściej jako:

  strukturowanie teraźniejszości przez przyszłość, nadawanie sensu antycypacji;

  samoregulujący się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /17 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOLOGICZNA TEORIA CZŁOWIEKA WG U. BRONFENBRENNERA

  Podstawowe założenia:

  -rozwój jednostki (osoby) dokonuje się w kontekście jej związków ze środowiskiem -rozwijająca się osoba jest dynamiczna jednostką, która nie tylko podlega wpływom środowiska ale także sama oddziałuje na środowisko -istotne dla rozwoju człowieka środowisko nie jest ograniczone...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPARCIE SPOŁECZNE

  WSPARCIE SPOŁECZNE należy do kluczowych termi­nów z zakresu pedagogiki społecznej, pracy socjalnej, promocji i ochrony zdrowia oraz psychologii społecznej, a także działalności terapeutycznej. Wspieranie jako proces sta­nowi niezbywalny atrybut metody o charakterze interakcyjnej, przybierającej postać...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /16 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO I JEGO ELEMENTY

  Uniwersalną definicją śro­dowiska, inspirowaną teorią behawioralno-funkcjonalną sformułował Ryszard Wroczyński, tym mianem określając: składniki struktury otaczające osobnika, które działają jako zespół bodźców i wywołują określone reakcje psychiczne. Nie można jednak pominąć definicji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /9 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Społeczno - polityczny i kulturowy kontekst edukacji dorosłych w Polsce końca XX wieku i początku XXI wieku

  Czas transformacji ustrojowej narzuca zupełnie inny model kształcenia.

  Wyznacznikiem, podstawa zmian ustrojowych jest proces demokratyzacji, który ogarnia cały , to uruchomienie procedur demokratycznych, polegających na możliwości wyboru swych reprezentantów, ma być to możliwie świadomy wybór, czyli taki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /4 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Rozumienie dorosłości przez Avancina

  Avanzina widzi proces rozwoju jako proces powolnej ewolucji – dorosłość oznacza dopełnienie, zakończenie powolnej ewolucji. Pojęcie adultus jest imiesłowem czasu przeszłego, podczas gdy wyraz adolescens jest imiesłowem czasu teraźniejszego, tego samego czasownika – dorosłość.

  W okresie dojrzewania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Zainteresowania ludzi dorosłych

  Zainteresowania ludzi dorosłych dotyczą:

  - polityki

  - praw i obowiązków obywatelskich

  - zagadnień demokracji i samorządności

  - odpowiedzialności i współodpowiedzialności za dom rodzinny, za firmę i zakład pracy, za środowisko lokalne

  Dziedziny zainteresowań:

  - geografia(w związku z wyjazdami za...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt

Do góry