Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cechy wychowania - Długotrwałość wychowania

  Inną ważną cechą wychowania jest jego długotrwałość. Właściwość ta sugeruje, iż każdy człowiek podlega przemianom własnej osobowo­ści niemal przez całe życie. Dlatego o wychowaniu można mówić nie tylko w odniesieniu do dzieci i młodzieży, lecz także wobec osób doro­słych. Nawet ludzie w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy wychowania - Relatywność wychowania

  Niebagatelną cechą wychowania jest jego relatywność. Wiąże się ona z trudnościami, jakich nastręcza przewidywanie skutków oddziały­wań wychowawczych. Na ogół przewidywanie takie ma charakter stwier­dzeń raczej hipotetycznych niż kategorycznych. Wynika to w znacznej mierze z zarysowanej wcześniej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /3 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy wychowania - Interakcyjność wychowania

  Podstawową cechą wy chowania j esttzw. interakcyjność. Oznacza to, iż proces wychowawczy zwykle ma miejsce w sytuacji interakcji, tj. współdziałania ze sobą wychowawcy i wychowanka. Współdziałanie to odbywa się na zasadzie wzajemności lub — używając terminologii cybernetyki — polega na sprzężeniu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /3 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy wychowania - Intencjonalność wychowania

  Inną powszechnie wymienianą cechą wychowania jest jego inten-cjonalność. Oznacza ona, iż wychowawca jest świadomy celów, jakie pragnie realizować w wyniku planowo organizowanej działalności wy­chowawczej. Chodzi tu o działalność zawodowych wychowawców, spe­cjalnie przygotowanych do pełnienia swej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy wychowania - Złożoność wychowania

  O złożoności procesu wychowania łatwo się przekonać choćby na podstawie niektórych teorii psychologicznych, tłumaczących mechanizm regulacji zachowań ludzkich (por. J. Kozielecki, 1995). Współcześnie większość z nich łączy przekonanie, iż zachowanie człowieka zależy zarówno od uwarunkowań...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie a opieka - Różnice między wychowaniem i opieką

  Przedstawione ścisłe powiązania wychowania z opieką i odwrotnie — opieki z wychowaniem — mogą sugerować, iż nie ma między nimiistotnych różnic. W istocie jednak stanowią one dwie odrębne dziedzi­ny działalności ludzkiej. Przede wszystkim opieka, w przeciwieństwiedo wychowania, jak podkreśla Zdzisław...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /3 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie a opieka - Związek między wychowaniem i opieką

  Wydaje się, iż rację miała Helena Radlińska (1961, s. 324), według której „we wszystkich czynnościach opiekuńczych odbywa się akt wy­chowawczy". Warto w tym miejscu także podkreślić, iż skuteczne wy­chowanie — jej zdaniem —jest pozbawione przesadnie interwencyj-nego charakteru; jest procesem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /7 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie a opieka

  Pewne światło na dokładniejsze rozumienie wychowania rzuca także przekonanie o jego ścisłym związku z opieką, jak i zachodzącą między nimi różnicą. Przez opiekę rozumie się tu najogólniej zaspokajanie pil­nych potrzeb człowieka, któremu trudno byłoby samemu je zaspokoić lub który w ogóle jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie jako oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie - Wychowanie jako wspomaganie w rozwoju wychowanków

  Rozumienie wychowania jako procesu wspomagania chłopców i dziewcząt w ich rozwoju nie zwalnia ich od ponoszenia za niego od­powiedzialności. Dlatego o skuteczności w ten sposób pojmowanego wychowania decyduje nie tyle wymyślna technologia bezpośrednich oddziaływań wychowawczych, ile dyskretne dopingowanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /5 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie jako oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie - Wychowanie jako dokonywanie zmian w rozwoju wychowanków

  W rozumieniu wychowania jako sposobu dokonywania pożąda­nych i możliwie trwałych zmian w rozwoju wychowanków podkreśla się przede wszystkim to, co się składa na tzw. heteroedukację, a więc pomija się lub wyraźnie nie docenia związanej z nim autoedukacji. Inaczej mówiąc, wychowanie rozumiane jako...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /5 172

  praca w formacie txt

Do góry