Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rola wartości w wychowaniu - Potrzeba wychowania do wartości uniwersalnych

  W trakcie wychowania do wartości nie jest rzeczą obojętną, o jakie wartości chodzi nam najbardziej, które uważamy za mniej lub bardziej ważne czy wręcz niegodne zabiegania o nie w procesie wychowania. Na ogół nie budzą wątpliwości wartości uniwersalne, nazywane także podstawowymi, ponadczasowymi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /3 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola wartości w wychowaniu - Wychowanie do wartości w społeczeństwie pluralistycznym

  Wychowanie do wartości szczególne zadanie ma do spełnienia w waach społeczeństwa pluralistycznego. Stanowi ono naturalną zaporę irzeciw wulgarnemu kolektywizmowi stanowiącemu dominującą cechę itroju niedemokratycznego. Społeczeństwo pluralistyczne jest jednoczc­ie antytezą społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /4 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola wartości w wychowaniu - Wychowanie do wartości w świecie współczesnym

  Wychowanie do wartości wydaje się szczególnie potrzebne obec-teje, kiedy człowiek jest zdolny zarówno do kierowania procesami zwią-tymi z coraz bardziej skomplikowaną produkcją dóbr materialnych, 'jak i do stosowania środków masowej zagłady; nie waha się nawet in­gerować w prawa natury, czego przykładem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /4 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola wartości w wychowaniu

  Wychowanie, w którym nie wprowadza się dzieci i młodzieży w świat wartości, jest z reguły wychowaniem połowicznym i mało skutecznym, a nierzadko bezmyślnym i społecznie szkodliwym. Przede wszystkim nie przygotowuje ono wystarczająco do podjęcia życiowo ważnych decyzji, zgodnych z podstawowymi zasadami...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wartości - Inne klasyfikacje wartości

  Użyteczne dla dociekań i badań na gruncie teorii wychowania mogą się okazać także inne klasyfikacje, mianowicie:

  wartości intelektualne, socjocentryczne, allocentryczne, prestiżowe,materialne, przyjemnościowe, emocjonalne i perfekcj oni styczne (por.A. Folkierska, 1979; H. Świda, R. Acher...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu R. Jedlińskiego

  Przydatna w teorii wychowania może się okazać klasyfikacja war­tości zaproponowana przez R. Jedlińskiego (1998). Wyróżnia się w niej ^stepujące wartości, które przytaczam za K. Denkiem (2000, s. 87):

  1.Transcendentne (Bóg, świętość, wiara, zbawienie).

  2. Uniwersalne (dobro, prawda).

  3. Estetyczne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu J. Homplewicza

  Janusz Homplewicz podjął się próby ustalenia religijnie zorien­towanej hierarchii wartości wychowania. Wyróżnił „transcendentne" i „naturalne" wartości wychowania, które podporządkował Wartości Nadrzędnej, jaką jest Bóg, „będący sam celem i uzasadnieniem człowieczego życia, wszelkich jego dążeń...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu M. Rokeacha

  Ciekawą klasyfikację wartości zaproponował Milton Rokeach (1973). Wyodrębnił on wartości ostateczne, odnoszące się do najważniejszych celów w życiu ludzkim, i wartości instrumentalne, dotyczące najogól­niejszych sposobów postępowania. Tworzą one dwie odmienne grupy wartości. Każdej z tych grup...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu E. Sprangera

  Wyjątkowo użyteczną dla teorii wychowania klasyfikację wartości ftworzył Edward Spranger. Obejmuje ona sześć następujących wartości:

  1) wartości teoretyczne, reprezentatywne dla ludzi, którzy najbardziejcenią odkrywanie prawdy, jaką daje nauka;

  2) wartości ekonomiczne, charakterystyczne dla ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie wartości i sposoby ich istnienia - Sposoby istnienia wartości

  W rozumieniu wartości — także na użytek teorii wychowania — może dopomóc uświadomienie sobie różnych sposobów ich istnie­nia. Na ten temat mówi się w dwóch przeciwstawnych teoriach war­tości: obiektywistycznej i subiektywistycznej (por. J. Mariański, 1989, s. 163-168).

  Zgodnie z założeniami teorii...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /4 289

  praca w formacie txt

Do góry