Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Metoda indywidualnych przypadków

  1. Co to jest?

  „Metoda indywidualnych przypadków jest sposobem ba­dań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikła­nych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych bio­grafii ludzkich z nastawieniem na opracowanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Metoda monograficzna

  1. Co to jest?

  „Monografia to metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowaw­cze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy działalności wychowaw­czej, lub jednorodne zjawiska społeczne, prowadząca do gruntownego rozpo­znania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Metoda eksperymentalna

  1. Co to jest?

  "Eksperyment jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczy­wistości (wychowawczej), polegającą na wywoływaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem" (W. Zaczyński 1968).

  2. Co...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH - Funkcjonalizm Mertona

  Alternatywy funkcjonalne, dysfunkcje, funkcje jawne i ukryte.

  W teorii funkcjonalnej Mertona człowiek to osoba społeczna, a więc element struktury grupy, istota zdolna w pełni zinternalizować wszelkiego typu normy społeczne. Merton wprowadził pewne innowacje do wizji Parsonsa, gdyż uważał, że jego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /6 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH - Organicyzm

  Pogląd filozoficzny zakładający, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak żywy organizm, a instytucje społeczne są ze sobą powiązane tak, jak części organizmu (od ich wzajemnej współpracy zależy sprawne funkcjonowanie społeczeństwa). Był to jeden z pierwszych nurtów w socjologii, głoszony...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH - Geneza funkcjonalizmu w naukach społecznych

  Według definicji prof. M. Flis z encyklopedii socjologii – funkcjonalizm sięga do organicyzmu Spencera i Durkhaima, czyli analogii między organizmem a społeczeństwem jako całością, które składa się z pewnych organów działajcych na jego rzecz. Spencer wprowadził pojęcie funkcji – każdy organ ma swoją...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia badań społecznych - POZYTYWIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH

  Pozytywizm - kierunek myśli w filozofii i literaturze zainicjowany przez Augusta Comte'a w połowie XIX wieku (Kurs filozofii pozytywnej) i kontynuowany do czasów współczesnych (zob. empiriokrytycyzm, pozytywizm logiczny). Podstawowa teza pozytywizmu głosi, że jedynie prawdziwą wiedzą jest wiedza naukowa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /4 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia badań społecznych - ETAPY ROZWOJU WIEDZY NAUKOWEJ

  Poglądy Thomasa Kuhna - powszechne przekonanie na temat nauki i historii nauki nie jest przekonaniem właściwym. Nie jest więc prawdą to że, od setek lat nauka jest jednym i tym samym systemem, do którego od czasu do czasu dochodzą jakieś nowe odkrycia, jednocześnie ją poszerzające, traktując ją jako...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia badań społecznych - WYJAŚNIENIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH

  Wyjaśnić – uczynić rozumianym to, czego się wcześniej nie rozumiało

  Wyjaśnić (wg S. Nowaka) – wyrazić, iż zdania stwierdzające, zajście tego zdarzenia wynika z pewnych zdań ogólnych zdań jednostkowych

  Explanans - zbiór przesłanek rozumowania wyjaśniającego

  Zdanie ogólne – zdanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia badań społecznych - Forma definicji

  Definicja jest to wyłożenie zawartości treściowej pojęcia, wyspecyfikowanie jej w sposób opisowy przy u życiu określonych słów. Definiendum – ogólno rozumiana treść, którą mamy sprecyzować. Definiens – zestaw elementów opisujących tę treść np. Bezrobotne kobiety – termin czyli definiendum, to...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /5 012

  praca w formacie txt

Do góry