Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój pojęcia „zdrowie”

  1. Pierwszy trop koncepcji zdrowia prowadzi do religii Greków. Liczni byli bogowie, którzy ingerowali w zdrowie ludzi jak Apollo, Artemida, Hakatę, Kirke, Dionizos.

  W VII wieku p.n. Ch. zaczyna się kult Asklepiosa, który czczony był jako najważniejszy bóg medycyny i z tego punktu widzenia przypisuje mu się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /6 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

  Choroba - zakłócenie normy- jej fizyczne i funkcjonalne przejawy stanowią naturalną reakcje organizmu na warunki środowiska, w którym żyje. Zdaniem Aleksandrowicza [1972] choroba jest kategorią obiektywną, zdrowie zaś subiektywną.

  Uporządkowaną i uogólnioną listą zagrożeń dla zdrowia jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA ZDROWIA

  Ogromne jest znaczenie wiedzy o istocie zdrowia, o czynnikach decydujących o jego kształcie, o procesach, które mu służą lub zakłócają. Podstawowymi elementami zdrowia jest:

  energetyka organizmu

  wytwarzanie i dystrybucja energii

  Poznanie zdrowia dawniejszych populacji ludzkich dokonywane...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne pojęcia zdrowia

  Zdrowie [WHO] - to stan pełnej fizycznej, duchowej i społecznej pomyślności, a nie tylko brak choroby czy defektów fizycznych.

  W różnych systemach etnokulturowych zdrowie bywa definiowane różnie, tak jak samo zdrowie zróżnicowane jest w perspektywie historycznej i w przestrzeni geograficznej.

  Zdrowie [wg...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /6 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologie społeczne

  Patologia (gr. Patos – cierpienie; logos – nauka) – termin początkowo był używany w medycynie. Dopiero pod koniec XIX wieku zaczęto odnosić go również do zjawisk społecznych. Tak więc szeroko rozumiana patologia to nauka o wszelkich negatywnych przejawach życia społecznego.

  Patologia społeczna (słownik...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /4 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODBIÓR TREŚCI MEDIALNYCH

  Odbiór – całokształt różnorodnych procesów psychicznych, zachodzących w odbiorcy poszczególnych treści, których nosicielami są teksty, obrazy, itd.

  Aspekt poznawczy – zdolność do odzwierciedlania w świadomości odbiorców treści zawartych w określonych przekazach; proces, w którym człowiek uzyskuje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /7 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - Hipoteza oddziaływania środków masowych

  - różnic wiedzy - Mimo powszechnej dostępności środków masowego komunikowania i wy­równania szans w dostępie do nich, odbiór przekazów jest znacznie zróżnico­wany. Z mass mediów znacznie więcej korzystają ludzie z wyższym wykształ­ceniem i o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, niż osoby należące...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - IV FAZA – NEGOCJOWANY WPŁYW MEDIÓW

  - od 70 lat XX w. i trwa nadal

  - dostrzeganie siły mediów i odbiorców

  Inne teorie mediów:

  a) Stereotypów

  - w przekazach media pokazują portrety różnych ludzi

  - portrety ludzi są podobnie pokazywane w różnych mediach

  b) Akumulacji minimalnych efektów medialnych

  - przekazywanie informacji o różnych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - III FAZA – PONOWNE ODKRYCIE SIŁY MEDIÓW

  - lata 60-70 XX w.

  - przekonanie, że przekazy medialne mają wpływ na świadomość społeczną, a nie na jednostkę

  - media wywołują długoterminowe skutki

  - koncentracja na wpływie kontekstu, motywacji, ideologii, wzorów kulturowych

  Teoria odpowiedzialności społecznej

  Media mają zobowiązania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - II FAZA – SPRAWDZANIE TEORII WSZECHMOCNYCH MEDIÓW

  - od lat 30 – 60 XX w.

  - środki masowe ustępują innym sposobom perswazji, przy czym same niezmiernie rzadko wywołują radykalną zmianę postaw w zachowaniu

  Teoria ograniczonego wpływu

  Recepcja przekazów medialnych jest wysoce selektywna

  Interpretacja treści przekazów medialnych, jest różna u...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /446

  praca w formacie txt

Do góry