Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo do informacji

  Prawo to w rozumieniu określonym w art. 13 Konwencji dotyczy swobody dziecka w dostępie  do informacji, prawa do kształtowania własnych poglądów w oparciu o samodzielną percepcję różnorodnych źródeł informacji:

  „1. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo do praktyk religijnych

  Treść tego prawa wynika z przekonania,  że przy wyborze odpowiedniej formy pieczy zastępczej należy zagwarantować dziecku ciągłość wychowania z poszanowaniem jego tożsamości etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej (art. 20 Konwencji). O  światopoglądzie dziecka decydują jego rodzice...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo do prywatności

  Prawo to znajduje właściwy wyraz w normie konstytucyjnej: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej  życia prywatnego, rodzinnego i dobrego  imienia oraz do decydowania o swoim  życiu osobistym” (art. 47 Konstytucji).

  Na treść tego prawa w przypadku wychowanków rodzin zastępczych składa się m.in. ochrona...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Poszanowanie godności dziecka

  Godność dziecka, tak jak każdego człowieka jest podstawą uniwersalnych katalogów praw człowieka. Jest też pojęciem prawnych zagwarantowanym  w Konstytucji: „Przyrodzona  i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo do osobistej styczności z rodzicami i bliskimi

  Ten zapis ustawy jest realizacją prawa dziecka do osobistej styczności określonego w Konwencji  o prawach dziecka (art. 9). To także realizacja prawa rodziców do styczności ze swoim dzieckiem  w sytuacji, gdy pomimo ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej nie zostali oni pozbawieni prawa do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starostwo powiatowe

  Charakterystyka

  Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą, którą powołuje się w celu wykonywania poleceń zarządu powiatu i przewodniczącego zarządu oraz uchwał rady powiatu. Pojęcie powiatu obejmuje nie tylko podmiot samorządu powiatowego, którym jest lokalna wspólnota samorządowa, ale również...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.09.2011 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo stałości opieki

  To zobowiązanie do podjęcia, w możliwie jak najkrótszym czasie, wiążących decyzji dotyczących przyszłości dziecka. To zobowiązanie do skrócenia pobytu dziecka w opiece zastępczej,  z optymalnym rozeznaniem możliwości jego powrotu do rodziny  (reintegracja rodziny) lub określeniem najlepszej formy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawo do wychowania w rodzinie

  Fundamentalne prawo zobowiązujące instytucje publiczne do podejmowania wszelkich działań  na rzecz powrotu dziecka z form zastępczych do rodziny. Prawo to podkreśla subsydiarny wobec rodziny charakter form pieczy zastępczej oraz preferuje rodzinne formy pieczy zastępczej nad formami instytucjonalnymi.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawa i wolności, a obowiązki

  Prawa i wolności mają inne podstawy i źródła wynikające z tytułu bycia człowiekiem, dzieckiem. Prawa osobiste z tytułu bycia człowiekiem i dzieckiem są niezbywalna i nie mogą być warunkowane.  

  Źródłem obowiązków jest fakt przebywania i funkcjonowania w określonym  środowisku,  w określonej roli...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Źródła praw dziecka

  „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi  źródło wolności i praw człowieka  i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a  jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.” (art. 30 Konstytucji RP).  

  Każde dziecko z uwagi, że jest dzieckiem „wymaga szczególnej opieki i troski,  w tym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /2 856

  praca w formacie txt

Do góry