Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ontologiczne interpretacje grupy społecznej

  Ontologiczne zagadnienia socjologii to zagadnienia istoty czy też natury rzeczywistości społ. Szczurkiewicz wskazuje cztery podstawowe stanowiska ontologiczne w ujmowaniu rzeczywistości grupy społ.

  1. Konsekwentny nominalizm „grupa społ.” to tylko skrót oznaczający, że pewna ilość jednostek zachowuje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje grup społecznych

  1. Grupy małe i duże (wielkie)  

  małe: możliwe są interakcje członków grupy z pozostałymi członkami, potrafimy zidentyfikować inne osoby. Struktura jest prosta (złożone wyłącznie z członków, nie posiadają żadnych podgrup)

  wielkie: nie wchodzą jako części składowe do jeszcze większych grup...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa społeczna i jej główne składniki

  Wg Szczepańskiego:

  Grupa społeczna to pewna ilość osób (najmniej trzy), powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. 

  - Zbiorowość, która wykształciła pewien zakres wspólnego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiór społeczny, kategoria a zbiorowość społeczna

  Zbiór społeczny jest to agregat ludzi o podobnych charakterystykach posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy (łysi, kulawi, blondyni). 

  Kategoria społeczna to zbiór ludzi wyróżnionych na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola społeczna i jej rodzaje

  Są to narzędzia, jakimi dysponuje zbiorowość, służące do wymuszania konformizmu tzn. podporządkowywania się wymogom społecznym. Kontrola społ. funkcjonuje na różnych poziomach życia społecznego. Wszyscy jesteśmy ją objęci.

  Jest to złożony system mechanizmów psychospołecznych (samokontrola...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje społeczne

  Jest to część składowa więzi społecznych. J. Szczepański i Stanisław Kosiński.

  Mówimy o instytucjach w sposób wieloznaczny:

  1. Grupy osób wyłonione z szerszej zbiorowości dla zaprezentowania jej interesów

  2. Formy organizacyjne zespołu czynności wykonywanych przez niektórych członków grupy w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek społeczny i jego rodzaje

  Należy odróżnić stosunek społeczny od wzajemnych oddziaływań. Wzajemne oddziaływania są krótkotrwałe i przypadkowe.

  System wzajemnego oddziaływania (stosunek społeczny) charakteryzuje się istnienim:

  1. Dwóch partnerów

  2. Łącznika stosunku społecznego: przedmiotu materialnego lub duchowego, ze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź społeczna i jej składniki

  Wg Szczepańskiego więź społ. jest to zorganizowany system stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej, który skupia jednostki, podgrupy i inne elementy składowe zbiorowości w całości zdolną do trwania i rozwoju.

  Wg Szczepańskiego więź społeczna jest ukierunkowana na większą spójność...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy przystosowania społecznego jednostki

  Jest to jeden z procesów społecznych Adaptacja społ. to proces dostosowywania się jednostki do warunków konkretnej rzeczywistości społ. Odbywa się na drodze socjalizacji, w czasie której jednostki nabywają niezbędnej kompetencji kulturowej, umożliwiającej im sprawne funkcjonowanie w nowych sytuacjach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchliwość społeczna

  Jest to jeden z procesów społecznych. Ruchliwość społeczna polega na zmianie pozycji społecznej w tej samej zbiorowości lub też na przeniesieniu się do innej zbiorowości i zajęciu tam innej pozycji. Zmieniać pozycję mogą jednostki, grupy, kategorie zawodowe, społeczności lokalne.

  Typy ruchliwości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /923

  praca w formacie txt

Do góry