Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje konfliktu społecznego

  Konflikt społeczny – to proces społeczny zachodzący miedzy jednostkami, lub grupami, wynikający ze sprzeczności ich interesów, bądź celów, bądź poglądów, obowiązków – powodujący powstanie wrogości między nimi. Jest to interakcja w której to każda ze stron usiłuje narzucić przeciwnikowi pewien stan...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces formowania się świadomości narodowej

  Świadomość narodowa – subiektywny aspekt, który pojawia się jako następstwo cech narodowych. Proces formowania narodu jest długowieczny. Na bazie cech obiektywnych zaczyna rozwijać się świadomość narodowa. Nie ma narodu bez świadomości narodowej. Rozwój świadomości powstaje pod wpływem elit...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje grup etnicznych

  Grupa etniczna – zbiorowość najczęściej zamieszkująca wspólne terytorium, postrzegana zarówno przez siebie jak i innych, jako różna od innych.

  Związek rodowy (klan) – to taka zbiorowość u podstaw której leżą cechy biologiczne. Oparta na więziach krwi, ale nie rodzina, i związana wspólną kulturą...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, rodzaje i czynniki ruchliwości społecznej

  Ruchliwość społeczna- to zmiana pozycji społecznej w tej samej lub też zmiana polegająca na przeniesieniu się do innej zbiorowości i zajęciu tam innej pozycji – zmieniać pozycję mogą jednostki i grupy społeczne

  Ruchliwość pionowa – (wertykalna) – to zmiana pozycji w układzie hierarchicznym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy i główne interpretacje struktury klasowo – warstwowej

  Charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem. Wyróżniamy dwie zasadnicze sposobu interpretacji podziału społecznego :

  teorie klas społecznych

  teorie stratyfikacji

  Ad. 1 Podstawowa kategoria: klasa społeczna

  Ad. 2 Podstawowa kategoria: warstwa społeczna

  Wg Marksa o podziale decyduje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia zawodów i jej społeczne korelaty

  Klasyfikacja zawodu – podział na zawody jest sprawa obiektywną, ale granica między zawodami bywają płynne. Charakter czynności zawodowych mieszczący się w jednej roli zawodowej może mieć różny zakres. Postęp technologiczny powoduje, że pojawiają się nowe czynności zawodowe, które układają się w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zawodu. Proces profesjonalizacji pracy

  Zawód – to spójny i wyodrębniony system trwale wykonywanych czynności skierowanych na tworzenie dóbr i usług, które są wykorzystywane przez inne osoby i dających podstawę utrzymania. Do wykonywania zawodu są potrzebne kwalifikacje.

  Nie będzie zawodem praca gospodyni domowej, bo nie ma zysku z pracy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodzież jako kategoria społeczna

  Młodzież – to kategoria socjologiczna w rozwoju biologicznym człowieka 12-14

  Młodością – nazywamy przejście od dzieciństwa do początku fazy dojrzewania

  Młodość jest zjawiskiem socjologicznym. Grupa ludzi przeżywająca młodość to młodzież – są to ludzie po pokwitaniu, dojrzali seksualnie, ale...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wieku populacji i jej społeczne konsekwencje

  Ważną cechą społeczną, która określa możliwości potrzeby populacji w wielu dziedzinach życia jest wiek i jego struktura. Na podstawie owej cechy można określić:

  przewidywalne zmiany w liczebności populacji

  wielkość podaży na rynku pracy

  potrzeby w zakresie edukacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne aspekty zróżnicowania populacji pod względem płci

  Najlepsza sytuacja jest wtedy gdy na 100 mężczyzn przypada 100 kobiet

  Płeć – jest to zespół właściwości charakteryzujących organizmy osobników męskich i żeńskich i przeciwstawiających je sobie wzajemnie

  Cechy:

  fizyczne – kobiety bardziej odporne na ból, mężczyźni górują fizycznie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt

Do góry