Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RELACJE MIĘDZY JEDNOSTKĄ A SPOŁECZEŃSTWEM

  Teoria Organicystyczna – w starożytności Platon, a w czasach nowożytnych Herbert Spencer, uważając społeczeństwo za pierwsze, pierwotne i wyższe w stosunku do człowieka, uznając społeczeństwo jako organizm, stworzyli podstawy tej teorii. W świetle tych poglądów społeczeństwo jako całość...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  August COMTE (1798 - 1857) termin socjologia

  W czwartym tomie obszernego dzieła systemowego „Kurs filozofii” określił przedmiot socjologii oraz metody badań socjologicznych. Sama refleksja socjologiczna sięga jednak starożytności. W starożytnej Grecji filozofia obejmowała całość ludzkiej wiedzy a tak genialny filozof jak Arystoteles ze Stagiry...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY WYBRANYCH TEORII ROZWOJU SPOŁ.

  1. Teoria platońska: zdaniem Platona prawem historycznego rozwoju jest prawo degeneracji tzn. że każda zmiana społ. jest złem, albo upadkiem. Wszystko co trwa w ruchu jest z góry skazane na zagładę. Konsekwencją platońskiej teorii dezintegracji była dokonana przez jej autora następująca klasyfikacja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA I JEJ FORMY

  Świadomość społeczna jest efektem integracji gosp., politycznej, i kulturalnej. Uzewnętrznia się ona w postawach, zachowaniach a składają się na nią przekonania, wartości i oceny które prowadzą do podziału na „swoich” i :obcych” nie należących do narodu. Podstawowe elementy wynikające ze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYFUZJA KULTUR I DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO ISTOTNE CZYNNIKI ROZWOJU

  Przyspieszony rozwój społeczeństwa następuje dzięki przenikaniu kultur czyli dyfuzji. W dziejach ludzkości mamy sporo przykładów przyspieszonego rozwoju społ. dzięki dyfuzji, najważniejszych wynalazków i osiągnięć technologicznych. Z kraju cywilizacyjnie wysoko rozwiniętego do kraju o niskim poziomie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI I ELEMENTY ANALIZY ROZWOJU SPOŁ.

  Czynniki rozwoju społ. to jedna z grup elementów stałych w marksistowskiej koncepcji rozwoju społecznego. Do czynników tych zaliczamy:

  1. innowacje naukowo techniczne- które pośrednio lub nawet wprost wywołują zmiany i przekształcenia w przyrodniczych warunkach egzystencji człowieka. Wynalazki techniczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /3 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY SPOŁ. I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA

  Powoli narastające zjawiska dezorientacji występują w postaci problemów społ. Problemy społ. to seria zjawisk powiązanych lub niepowiązanych występujących jednak w takich ilościach, że zwracają uwagę opinii publicznej.

  Stają się one przedmiotem troski członków zbiorowości. Są to zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCESY SPOŁECZNE - PRZYSTOSOWANIE

  Przystosowanie- występuje tam gdzie jednostka lub grupa znajdują się w nowej sytuacji środowiskowej w której dotychczas stosowane wzory działań i wzajemnych oddziaływań, kryteria ocen i modele, nie prowadzą do zaspokajania potrzeb i nie dają możliwości utrzymania się i uczestnictwa w życiu zbiorowym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCESY SPOŁECZNE I ICH KLASYFIKACJA

  Proces społeczny - ciągi jednorodnych zjawisk społecznych wywołujących określony skutek, procesy można pogrupować:

  1) kryterium charakteru skutków wyróżniamy na procesy integracyjne i dezintegracyjne. Pierwsze z nich łączą ludzi, zbliżają do siebie- asocjatywne. Wyróżniamy tu zbliżenie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW Z ZAKŁADEM PRACY

  Zakład pracy jest typowym miejscem wspólnego działania ludzi, a sam fakt wspólnej pracy jest tym co łączy współpracujących ludzi. Wspólna praca stwarza także wiele okazji do przeciwstawienia się jednych ludzi drugim, powstaje konflikt.

  Takie rozwiązanie jest możliwe gdy między stronami istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt

Do góry