Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zobowiązanie kumulatywne i solidarne

  Zobowiązanie kumulatywne miało miejsce gdy każdy z wielu dłużników miał obowiązek spełnić całe świadczenie na rzecz wierzyciela bądź wierzycieli. Spełnienie świadczenia przez jednego dłużnika bądź wobec jednego wierzyciela nie uszczuplało praw innych osób uprawnionych. Najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kilka zastawów na jednej rzeczy

  Kilka zastawów na jednej rzeczy mogło powstać tylko przy zastawie umownym (hipoteka), w którym dłużnik zatrzymywał rzecz zastawu. Między wierzycielami istniała zasada prior tempore, potior iure (kto pierwszy w czasie , ten lepszy co do prawa) dająca najlepsze stanowisko pierwszemu wierzycielowi.

  On...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkubinat i inne związki pozamałżeńskie

  Konkubinat był to trwały związek kobiety i mężczyzny którzy bądź nie chcieli zawrzeć rzymskiego małżeństwa (affectio maritalis) bądź nie mogli tego uczynić z braku conubium. Konkubina nie miała honorowych praw żony, a dzieci nie podlegały władzy ojca. Rzymianie lubili konkubinat bo lex Iulia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy rozwoju prawa prywatnego

  Wyróżnia się cztery okresy:

  a/. prawa archaicznego (wczesnego) - od początku Rzymu do początku wojen punickich (połowa III wieku p.n.e.)

  b/. prawa przedklasycznego - od początku wojen punickich do początku naszej ery.

  c/. prawa klasycznego - od początku naszej ery do 235 roku n.e.

  d/. upadku prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt najmu

  Kontrakt najmu miał trzy postacie:

  a/. kontrakt najmu rzeczy (locatio conductio rei)

  b/. kontrakt najmu usług (locatio conductio operarum) - pracownik niewykwalifikowany pracuje dla pracodawcy w systemie dniówek, płatnych z dołu. Jeśli choruje - nie zarabia, jeśli jest a szef nie korzysta z jego usług...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania ścisłego prawa i dobrej wiary

  W przypadku zobowiązania ścisłego prawa, ewentualne powództwo musiało opiewać dokładnie na treść umowy między stronami. Jeśli w umowie była mowa o pożyczce, można było żądać tylko jej zwrotu, bez uwzględnienia odsetek. Jeśli powód żądał więcej, sędzia musiał oddalić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emfiteuza - wieczysta dzierżawa

  Wieczysta dzierżawa (emphyteusis) powstawała na skutek kontraktu właściciela gruntu z dzierżawcą. Emfiteuza była prawem zbywalnym i dziedzicznym. Niewiele różniła się od własności. Emfiteuta nabywał na własność wszystkie pożytki z chwilą odłączenia, mógł ustanowić służebność oraz...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły prawne w I wieku naszej ery

  Do połowy II wieku n.e. prawnicy skupiali się w dwóch szkołach: Prokulianów i Sabinianów. Szkoły te zajmowały się głównie nauczaniem prawników. Szkołę Prokulianów założył Antistius Labeo, pretor za Augusta. Stworzył on ponad 400 ksiąg. Jego następcą był Proculus. Inni znani prawnicy tej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  In iure cessio - sposób nabycia własności

  Był to pozorny proces, umożliwiający zmianę właściciela. W procesie tym nabywca twierdził, że jest właścicielem rzeczy, a sprzedawca milczał lub zgadzał się z nim, nabywano w ten sposób własność kwirytarną.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułka z fikcją

  Formułka z fikcją (formula ficticia) zawierała element nieprawdziwy w opisanym stanie faktycznym, który sędzia musiał uznać za istniejący (np. nakaz potraktowania cudzoziemca jak Rzymianina ).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /213

  praca w formacie txt

Do góry