Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zastaw umowny (hypotheca)

  Hypotheka – zastaw umowny, polegał na tym, że zastawca był nadal właścicielem i posiadaczem rzeczy obciążonej, a nadto mógł uzyskiwać dalsze kredyty pod zastaw tej samej rzeczy.

  Wierzyciel, aby móc zrealizować swe prawo, musiał uprzednio wejść w posiadanie przedmiotu zastawu.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw ręczny (pignus)

  Pignus – czyli zastaw ręczny – wydanie rzeczy zastawionej wierzycielowi, ale bez przeniesienia własności. Wierzyciel, na rzeczy zastawionej, wykonywał władztwo faktyczne. Po spełnieniu świadczenia przez dłużnika zastawnik zobowiązany był zwrócić przedmiot. Do tego czasu władał nim jako dzierżyciel, a...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw powierniczy (fiducia)

  Prawo zastawu – ograniczone prawo rzeczowe przysługujące wierzycielowi na cudzej rzeczy w celu uzyskania z niej zaspokojenia należności nie pokrytej przez dłużnika.

  Fiducia – było to realne zabezpieczenie kredytu; dłużnik przenosił na wierzyciela własność rzeczy przez mancipatio lub in iure cessio, z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo powierzchni (superficies)

  Superficies – prawo rzeczowe dziedziczne i zbywalne do odpłatnego korzystania z budynku wzniesionego na cudzym gruncie. Jak wiadomo w myśl zasady: superficies solo cedit budynek wzniesiony na cudzym gruncie stawał się własnością właściciela gruntu.

  Superficjariusz opłacał właścicielowi gruntu roczny...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzierżawa wieczysta (emfiteuza)

  Była to dziedziczna i zbywalna dzierżawa cudzych gruntów; prawo rzeczowe o treści zbliżonej do prawa własności.

  Emfiteuza powstawała w wyniku nieformalnej umowy pomiędzy właścicielem a emfiteutą, a także na podstawie testamentu właściciela. Uprawnienia emfiteuty były rozległe i trwałe. Pobierał...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i zgaśnięcie służebności

  Powstanie służebności – służebności powstawały z woli osób zainteresowanych, przez czynności prawne. Służebności gruntów wiejskich – jako res mancipi – powstawały przez mancipatio lub in iure cessio; inne – przez in iure cessio. Służebności osobiste – najczęściej w testamencie.

  Poza czynnościami...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady dotyczące służebności

  Służebnościami rządziły pewne zasady ogólne, i tak:

  „służebność nie może polegać na działaniu” (servitus in faciendo consistere nequit) – obciążony właściciel był zobowiązany jedynie do powstrzymania się od działania (non facere) albo do znoszenia cudzego działania (pati) – wyjątek...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służebności osobiste

  Służebności osobiste mogły dotyczyć gruntu, ale ich cechą charakterystyczną było to, że przysługiwały zawsze tylko jakiejś osobie. Osobisty charakter takiej służebności oznaczał, że była ona prawem podmiotowym niezbywalnym i kończyła się z zasady najpóźniej wraz ze śmiercią osoby...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje służebności

  Służebność (servitutes) jest ograniczonym prawem rzeczowym, które upoważnia uprawnionego do korzystania z rzeczy cudzej w pewien ściśle określony sposób.

  Własność daje możliwość do korzystania z rzeczy w zasadzie bez ograniczenia. Służebność natomiast daje prawo do korzystania z rzeczy cudzej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwo publicjańskie

  Posiadacz rzeczy, który nie nabył jeszcze własności kwirytarnej, lecz znajdował się w stanie prowadzącym do jej nabycia przez zasiedzenie, utraciwszy swe władztwo, mógł się domagać jego przywrócenia za pomocą actio Publiciana.

  Powództwo to było wzorowane na rei vindicatio. Formułka w powództwie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt

Do góry