Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Magistratury jurysdykcyjne

  Składały się one z : pretora, edyla kurulnego, namiestnika prowincji i kwestora. Miały kompetencje do orzekania czy w konkretnym przypadku przysługuje powodowi możliwość pozwania przed sąd (actio), a pozwanemu jakiś zarzut procesowy (exceptio).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jurysdykcja

  Pojęcie iurisdictio w prawie rzymskim wiązało się z działalnością urzędników jurysdykcyjnych (głównie pretora)

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polubowne rozstrzyganie sporów

  powód pomimo orzeczenia arbitra wytoczył sprawę z powództwa cywilnego

  pozwany, jeśliby nie spełnił nakazu świadczenia.

  Arbiter zobowiązywał się do rozpoznania sprawy i orzeczenia sentencji, a w przypadku opieszałości, wymuszał to pretor za pomocą grzywny lub zajęcia rzeczy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc własna i obrona konieczna

  Ogólnie pomoc własna przedstawiać się może jako:

  samopomoc – ofensywna postawa zmierzająca do przywrócenia naruszonego stanu prawnego

  obrona konieczna – mająca obronny charakter, celem której jest ochrona istniejącego stanu prawnego przed bezprawiem .

  O ile państwo zwalczało samopomoc (...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola pretora w procesie cywilnym

  Władza jurysdykcyjna w procesach dwufazowych po upadku monarchii przechodzi w ręce pretora. Poza czuwaniem nad przebiegiem procesu w pierwszej fazie (tzw. instruowanie procesu ) , nieodzowny był także jego udział przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych. Do niego należał też nadzór nad sprawowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kuratela

  Osoby sui iuris, pozbawione zdolności do czynności prawnych albo w niej ograniczone podlegały kurateli (cura) bądź opiece (tutela). Kurateli podlegali chorzy umysłowo (cura furiosi) i marnotrawcy (cura prodigi).

  Zarząd majątku osoby umysłowo chorej (furiosus) przypadał wg Ustawy XII Tablic najbliższym...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka (tutela)

  W prawie rzymskim instytucji opieki podlegały te osoby sui iuris, które z rozmaitych przyczyn nie miały, całkowicie lub częściowo, zdolności do czynności prawnych. Były to w szczególności: zupełne sieroty, półsieroty bez ojca, osoby wyzwolone i emancypowane – do 25 roku życia, oraz kobiety nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peculium

  Peculium stanowiła wydzielona przez zwierzchnika familijnego część majątku i powierzona w odrębny zarząd zarówno niewolnika jak i syna pozostającego pod władzą pater familias.

  Właścicielem takiego „pekulium ojcowskiego” (peculium profecticium) pozostawał nadal ojciec, który mógł w każdej chwili je...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść władzy ojcowskiej

  Patria potestas była władzą dożywotnią, dostępną tylko dla obywateli rzymskich. Zakres jej był nieomal nieograniczony, jako że formalnie obejmował prawo życia i śmierci (ius vitae necisque) nad osobami podlegającymi jego władzy.

  Ojciec przede wszystkim decydował, o tym czy urodzone w jego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i zgaśnięcie władzy ojcowskiej

  POWSTANIE WŁADZY OJCOWSKIEJ

  Władza ojcowska (patria potestas) odnosiła się tylko do podległych jej członków familii, podległość była równoznaczna z przynależnością do familii.

  Nad dziećmi ojciec sprawował patria potestas, ale władza ta dotyczyła tylko potomstwa, które znalazło się w rodzinie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /2 942

  praca w formacie txt

Do góry