Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Exceptio doli

  Z wielu rodzajów ekscepcji szczególną rolę odegrała exceptio doli (zarzut podstępu). Posługiwał się nią pozwany, gdy powód uzyskał roszczenie podstępnie , lub jeśli zasądzenie byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczajne i nadzwyczajne części formułki procesowej

  Do zwyczajnych części należały:

  - Intentio – część formułki zawierająca treść żądania powoda.

  - Demonstratio- stanowiła zwięzły opis stanu faktycznego w formułkach w których roszczenie opierało się na fakcie.

  - Condemnatio – była alternatywnym upoważnieniem sędziego do zasądzenia lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułki prejudycjalne (actiones preiudiciales)

  Formułki , składające się tylko z intentio , w których powód nie domagał się zasądzenia kogoś, lecz sądowego ustalenia jakiejś sytuacji faktycznej lub prawnej mającej znaczenie w innym procesie, np. ustalenie czy ktoś jest osoba wolną.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Części formułki procesowej

  Gaius w budowie formułki wyodrębnia 6 części:4 zwyczajne ( intentio, demonstratio, condemnatio, adiudicatio) oraz 2 nadzwyczajne ( exceptio, praescripto )

  - Intentio – część formułki zawierająca treść żądania powoda.

  - Demonstratio- stanowiła zwięzły opis stanu faktycznego w formułkach w których...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść formułki procesowej

  Wymieniała sędziego, dla którego stanowiła program działania w fazie apud iudicem, określając maksymalnie zwięźle warunki pod jakimi miał on zasądzić lub uwolnić pozwanego .

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułka procesowa

  Formuła była rezultatem postępowania w fazie in iure , gdy pretor udzielał ochrony prawnej powodowi i była uzgadniana między stronami jej treść . Na swym początku wymieniała sędziego, dla którego stanowiła program działania w fazie apud iudicem, określając maksymalnie zwięźle warunki pod jakimi...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Exceptio rei iudicatae – spór został rozstrzygnięty wyrokiem

  Było to prawo pozwanego do postawienia zarzutu powodowi , że w tym sporze miało już miejsce rozstrzygnięcie sądowe .

  Dopiero wówczas następowała konsumpcja skargi. Sytuacja taka dotyczyła tylko skarg opartych na fakcie, lub skarg in rem.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Exceptio

  Exceptio. czyli zarzut procesowy. W exceptio nie zaprzeczał pozwany twierdzeniom powoda zawartym w intentio, lecz przeciwstawiał im inne okoliczności. Pretor umieszczał exceptio w treści formułki, czyniąc z niej część składową, umieszczoną zawsze między intentio, a condemnatio. Prawdziwość exceptio...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki obrony pozwanego

  Proces mógł toczyć się tylko wtedy, gdy pozwany przynajmniej zaprzeczył twierdzeniom powoda (negacja ) Negacja z kolei nakładała na powoda obowiązek przedstawienia dowodu, na słuszność twierdzeń zawartych w intentio. Sędzia uwalniał pozwanego w przypadku nieudanego dowodu powoda.

  Innym środkiem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Confessus pro iudicato est…

  Sformułowanie, będące konsekwencją confessio in iure , stanowiące, iż ‘’uznający roszczenie uchodzi za zasądzonego ponieważ sam niejako wydaje wyrok na siebie’’.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /194

  praca w formacie txt

Do góry