Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Stypulacje pretorskie oraz missiones

  Były to słowne i w odpowiedniej formie przyrzeczenia stron , których treść określał pretor. Służyły do udzielenia stronie zabezpieczenia (cautio) które umożliwiało realizację roszczenia w wypadku zaistnienia szkody w trakcie procesu , jak i poza nim. Zawarcie stypulacji mógł pretor na stronie wymusić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony pozaprocecowej

  Restitutio in integrum – przywrócenie do stanu pierwotnego;

  Interdicta – pretorski lub namiestniczy nakaz pod adresem jednej ze stron aby coś uczyniła lub zaniechała wydawany na żądanie drugiej strony;

  Missio in possessionem – wprowadzenie zainteresowanego we władanie majątkiem drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawomocność wyroku i apelacja

  Dopiero w procesie kognicyjnym pojawiła się możliwość apelacji od wyroku. Na żądanie co najmniej jednej strony całą sprawę od początku rozpatrywał i rozstrzygał nowym wyrokiem sąd wyższej instancji. Co istotne, w momencie wniesienia apelacji wstrzymywano egzekucję. Apelację składało się za...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procec kognicyjny (cognito extra ordinem)

  Proces kognicyjny stosowany początkowo w sprawach , które nie otrzymały ochrony prawnej w ramach procesu formułkowego z biegiem czasu stosowany był coraz częściej, aż wreszcie , w końcu III w. n.e. stał się jedynym .

  Jego cechy charakterystyczne:

  Brak podziału na in iure i apud iudicem ,a w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /2 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja majątkowa uniwersalna i syngularna

  Egzekucja uniwersalna skierowana była na cały majątek dłużnika (zastąpiła ona egzekucję osobistą ) Wdrażano ją na podstawie odrębnego powództwa – actio iudicati. Pozwany mógł zakwestionować zasadność egzekucji ( infitiatio) i dochodziło wtedy do ponownego zbadania sprawy, ale musiał liczyć się z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cessio bonorum

  Pozasądowa możliwość dobrowolnego oddania własnego majątku na rzecz wierzycieli przez dłużnika który stał się niewypłacalny nie z własnej winy (np. suszy, epidemii). Wystarczało złożenie stosownego oświadczenia pisemnego lub ustnego. Majątek dłużnika był licytowany , ale mógł on sobie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy egzekucji majątkowej

  a)Na podstawie odrębnego powództwa – actio iudicati

  b)Cessio bonorum - możliwość dobrowolnego oddania własnego majątku na rzecz wierzycieli.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja majątkowa (venditio bonorum)

  Wdrażano ją na podstawie odrębnego powództwa – actio iudicati . Najpierw pretor wprowadzał powoda w posiadanie majątku dłużnika, następnie obwieszczał to w najbardziej uczęszczanych miejscach miasta. Do egzekucji mogły przystąpić inne osoby , które miały pretensje do tegoż dłużnika. Przy większej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje egzekucji

  Rodzaje egzekucji:

  Osobista - w procesach legisakcyjnych zwana legis actio per manus iniectionem ( przez nałożenie ręki ) – przeprowadzana była przez wygranego powoda . Więził pozwanego przez 60 dni , zaś w ostatnim okresie przetrzymywania musiał wyprowadzać go na targ i ogłaszać publicznie należną...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie egzekucyjne w prawie rzymskim

  Postępowanie egzekucyjne (następstwo : wyroku zasądzającego, uznania roszczenia przez pozwanego, przysięgi powoda) rozpoczynało się jeśli pozwany w ciągu 30 dni od zasądzenia nie zaspokoił roszczeń.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt

Do góry