Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PROCES KOGNICYJNY – ZMIANY W STOSUNKU DO PROCESU FORMUŁKOWEGO

  Proces kognicyjny – polegał na tym, iż toczył się wyłącznie przed urzędnikami cesarskimi. Przed jednym urzędnikiem. Władzę sądowniczą mieli: prefekt miasta i namiestnicy prowincji. Władza cywilna i sądownicza była połączona.

  NOWOŚCI!!!!! Po raz pierwszy pojawiał się możliwość apelacji...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE PRZED APUD IUDICEM

  Cechą wspólną procesów legisakcyjnego i formułkowego ( zwanymi zwyczajnymi)jest dwufazowość toku postępowania ; przygotowawcza ( in iure )przeprowadzana zawsze przed urzędnikiem państwowym i rozstrzygająca ( apud iudicem ) tocząca się w innym miejscu i czasie przed sędzią prywatnym.

  Faza apud...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIDEICOMIS UNIWERSALNY

  Fideicommissum hereditatis – fideikomis uniwersalny ustanowiony na całym majątku, spadkodawca zwracał się do spadkobiercy, by np. po spełnieniu określonego warunku lub terminu, wydał cały spadek oznaczonej osobie fideikomisariuszowi uniwersalnemu. Stworzyło to możliwość przenoszenia spadku na kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHRONA POZWANEGO W PROCESIE

  Typowymi środkami obrony pozwanego w procesach rzymskich legisakcyjnym i formułkowy było zaprzeczenie ( negatio , infitiatio ) lub podniesienie zarzutu (exceptio). Istniała także możliwość biernej postawy pozwanego tzn. nie podejmował on obrony i nie wdawał się w spór. Zaprzeczenie było...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWNICY RZYMSCY OKRESU KLASYCZNEGO

  Wcześniej – veteres – dawni prawnicy (poprzednicy) Sextus elius Paetus Catus,Quintus Mucius Scaevola, Aquintus Gallus, Servius Sulpicius Rufus.

  Jurysprudencja klasyczna:

  prawnicy I wieku (wczesny okres klasyczny) dwie szkoły:

  sabiniańska (kassjańska): Ateius Capito – założyciel; Massurius...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDYKT PRETORSKI

  1. Wymiar sprawiedliwości (iurisdictio) w okresie republiki znajdował się w rękach konsula a od 367 r. p.n.e. w rękach pretora

  2. W 242 r. p.n.e powołano pretora dla peregrynów – praetor peregrinus  – a urząd już istniejący zmieniono na pretora miejskiego – praetor urbanus

  3. Urząd pretora sprawowany...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA FORMUŁKI PROCESOWEJ

  Formułka procesowa

  Formuła była rezultatem postępowania w fazie in iure , gdy pretor udzielał ochrony prawnej powodowi i była uzgadniana między stronami jej treść . Na swym początku wymieniała sędziego, dla którego stanowiła program działania w fazie apud iudicem, określając maksymalnie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE WG. NOWEL JUSTYNIANA

  Podstawową różnicą dziedziczenia według prawa Justyniańskiego od poprzedzających go praw było wprowadzenie dziedziczenia opartego na rodzinie kognacyjnej i na zasadzie równouprawnienia płci. Justynian w swoich prawach podzielił dziedziców na 4 grupy z których każda się wzajemnie wykluczała. Pierwszą...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sukcesja uniwersalna i syngularna

  Sukcesja to zajęcie przez jedną osobę pozycji prawa lub obowiązku, jaki zajmowała inna osoba w stosunku do tego samego prawa lub obowiązku.

  Sukcesja syngularna występuje np. przy przeniesieniu własności pojedyńczej rzeczy. Nabywca wstępuje tu tylko w wycinek praw podmiotowych zbywcy.

  Sukcesja...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nemo plus iuris...

  Nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet . Nikt nie może przenosić na drugiego więcej prawa niż sam ma . Znaczy to, że suma uprawnień nabywcy nie może być większa niż suma uprawnień które przysługiwały zbywcy.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /248

  praca w formacie txt

Do góry