Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PRÓBY DEFINICJI WŁASNOŚCI

  Tak jak powszechne jest uznanie dla wkładu rzymskiej myśli prawniczej w rozwój koncepcji prawa własności, tak też istnieje dość powszechny pogląd, że Rzymianie tego prawa w ogóle nie definiowali, lecz pojmowali je wyłącznie intuicyjnie. Ten stan rzeczy uzasadnia się, z jednej strony, oporami prawników...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WG. ŹRÓDEŁ POWSTANIA

  Podział:

  a) według źródła powstania

  - ex contractu – z umów zaskarżalnych według prawa cywilnego

  - quasi ex contractu – ze zdarzeń podobnych do kontraktów – powstawały z prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, bezpodstawnego wzbogacenia, przypadkowej wspólności majątkowej, opieki,  i zapisu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO ZASTAWU – ROZWÓJ HISTORYCZNY

  W rozwoju historycznym zastaw w prawie rzymskim przeszedł ewolucję, której wyrazem są trzy jego postacie: fiducia, pignus i hypotheca.

  Przy fiducji dłużnik w celu zabezpieczenia wierzytelności przenosił na wierzyciela za pomocą mancypacji, albo in iure cessio, jakiś przedmiot na własność, z tym...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPENSACJA W IUDICIA STRICTI IURIS

  Kompensacja – przez potrącenie czyli kompensate rozumiemy w prawie dzisiejszym umorzenie wierzytelności w wyniku przeciwstawienia roszczeniu wierzyciela wzajemnej wierzytelności ze strony dłużnika.

  Iudicia stricti iuris – powództwa ścisłego prawa.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁASNOŚĆ – POJĘCIE I RODZAJE

  Pojęcie wykształciło się na przełomie wieków gł. w związku z ziemią i stosunkami opartymi na jej obrocie. Nadawane w królestwie działki – dwa iugera (ok.1/2 ha), które podlegały dziedziczeniu; UXIIT jako podstawę gospodarki uznała indywidualne gospodarstwa chłopskie - fundus, wchodzące w skład patrum...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /4 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I PODZIAŁ PRAW RZECZOWYCH

  Do praw rzeczowych należały:

  własność,

  ograniczone prawa na rzeczy cudzej iura in re aliena: służebności (serwituty), prawo zastawu, emfiteuza (dzierżawa wieczysta) i superficies (prawo zabudowy).

  Wszystkie prawa rzeczowe miały charakter bezwzględny (skuteczne erga omnes), objęte...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA ZOBOWIĄZANIA W ODRÓŻNIENIU OD PRAW RZECZOWYCH

  Zobowiązania nazywa się w źródłach rzymskich obligatio. W zobowiązaniu uczestniczą zawsze dwie strony: wierzyciel i dłużnik. Definicja przekazana w Digestach Justyniana przeciwstawia zobowiązania prawom rzeczowym: „Istota zobowiązania nie polega na tym, ażeby jakąś rzecz albo służebność uczynić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ PRAWNA – POJĘCIE I RODZAJE

  Czynność prawna jest oświadczeniem woli osoby, zmierzające do wywołania skutków prawnych (powstanie, zmiana lub wygaśnięcie stosunku prawnego) związanych z nim z mocy prawa. Oświadczenie woli jest najistotniejszym elementem cz.p, skierowanym do drugiej osoby ale niekoniecznie, powinno być wyraźne ale...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACTA

  Pacta (uzupełnienie kontraktów)

  Pacta:

  pacta – umowy, które nie były kontraktami, ale pozostawały w silnym z nimi związku

  mogły być podniesione do rangi kontraktu przez nadanie mu formy stypulacji

  gdy były częste i ważne dla społeczeństwa uzyskiwały ochronę procesową

  umowy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGRANICZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

  Prawo własności jako najszersze, bezwzględne, nieograniczone prawo rzeczowe do korzystania i rozporządzania rzeczą z wyłączeniem osób trzecich nie było jednak pozbawiane pewnych ograniczeń ustanowionych głównie ze względu na dobro państwa lub współżycia społecznego. Z tego tez powodu możemy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /836

  praca w formacie txt

Do góry