Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA KONTRAKTOWE NIEWOLNIKA

  Niewolnicy dbali o ty, by być wiarygodnymi. Chciano handlować z niewolnikami, ponieważ oni się starali, byli uczciwi (zależało im na wolności).

  Odpowiedzialność za zobowiązania niewolnika:

  actio depekurio – właściciel ponosił odpowiedzialność tylko do wysokości pekurium, a właściciel...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEKA

  Hypotheca – zastaw umowny – nieformalna umowa dająca wierzycielowi prawo posiadania rzeczy w razie niewykonania zobowiązania. Jako prawo akcesoryjne dołączana była do kontraktu najmu (dzierżawy) lub innego kontraktu głównego. W prawie poklasycznym i justyniańskim była w formie hipoteki ustawowej –...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKIE DEFINICJE ZOBOWIĄZAŃ

  Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym na podstawie którego jedna ze stron zwana wierzycielem (creditor) ma prawo domagać się określonego świadczenia zaś druga strona zwana dłużnikiem (debitor) winna owo świadczenie wykonać. Czyli zobowiązanie jest węzłem prawnym które zmusza kogoś do czynienia czegoś...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

  Rękojmia sprzedającego za wady prawne rzeczy, utrata posiadania rzeczy kupionej sądownie na rzecz właściciela lub posiadającego ograniczone prawa na rzeczy cudzej (użytkowania, zastawu). Nie odpowiadał jeżeli kupujący przegrał spór z właścicielem, ale nie odebrano mu posiadania rzeczy; albo jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZECZY – POJĘCIE I PODZIAŁY

  Rzeczy res w prawie rzymskim oznaczały zarówno przedmioty materialne - res corporales jak i prawa - res incorporales – (quae tangi non possunt – których nie można dotknąć) np. wierzytelności, użytkowanie. Res corporalis – to samoistny przedmiot materialny dostępny i przeznaczony do obrotu.

  Pewne rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /4 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMOGI ŚWIADCZENIA

  Treścią każdego zobowiązania w prawie rzymskim było świadczenie. Rzymianie w ślad za Gaiusem określali je w trzech słowach dare, facere i praestare czyli danie czegoś, czynienie czegoś lub świadczenie czegoś. Tak szeroko pojęte świadczenie było możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem spełnienia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁASNOŚĆ – POJĘCIE I OGRANICZENIA

  Pierwotne nabycie prawa własności ma miejsce na skutek zawłaszczenia, znalezienia skarbu, połączenia rzeczy, przetworzenia, nabycia pożytków i zasiedzenia. Pochodne sposoby nabycia prawa własności to: mancypacja, in iure cessio i tradycja.

  Władztwo nad rzeczami mogło mieć charakter faktyczny (posiadanie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /5 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWACJA

  Przelanie wierzytelności z dotychczasowego wierzyciela – cedenta na drugą osobę – cesjonariusza na podstawie umowy cesyjnej; nie wymagało to zgody dłużnika.

  Pierwotnie stosowano pośrednią formę – nowację – stypulacyjne umorzenie dotychczasowej wierzytelności i tworzenie nowej na rzecz drugiej osoby, to...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

  W dawnym prawie rzymskim zobowiązanie miało charakter osobisty, stąd zmiana wierzyciela lub dłużnika w danym stosunku obligacyjnym w drodze niefor­malnej umowy była zupełnie niemożliwa. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom obrotu gospodarczego, w cią­gu kilku pierwszych wieków stworzyli Rzymianie w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WINA – POJĘCIE I STOPNIE

  Wina culpa – w znaczeniu obszerniejszym – umyślne działanie lub zaniechanie dłużnik mające na celu naruszenie interesów wierzyciela – dolus; albo niedbalstwo którego skutki powinien przewidzieć – culpa w węższym znaczeniu. Odpowiedzialność za winę jest subiektywna – zależna od staranności wykazanej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 567

  praca w formacie txt

Do góry