Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa

  Małżeństwo opierało się na wolnej woli osób zawarcia jak i rozwiązania. Libera matromonia esse antiquitus placuit od dawna przyjęto, że małżeństwa są wolne. Zawarcie następowało przez złożenie zgodnych oświadczeń woli (nieformalnych i składanych prywatnie, bez obecności kapłanów, czy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawodawstwo małżeńskie cesarza Augusta

  W okresie rozluźnienia rygorów społecznych i kryzysu małżeństwa – niechętnie zawierane i częste rozwody. Próbę ratowania instytucji małżeństwa podjął pierwszy princeps, cesarz August, przez unormowanie praw, obowiązków i obyczajów Rzymian. Trzy ustawy: lex Julia de maritandis ordinibus; lex Julia de...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkody małżeńskie

  Przeszkody małżeńskie – bigamia; małżeństwo z krewnymi w linii prostej, a w bocznej do 6 stopnia – później do 3 (pożycie - kazirodztwo incestum - karane); pokrewieństwo adopcyjne i powinowadztwo; przeszkody społeczne – między plebejuszami a patrycjuszami –zniesiony przez lex Canuleia 445 r.p.n.e.; zakaz...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi zawarcia małżeństwa

  Aby wspólnota życiowa pociągała za sobą skutki prawne jako ważne małżeństwo musiały być spełnione warunki:

  dojrzałość fizyczna wiek 12 lat kobiety i 14 lat mężczyźni

  conubium - prawna możność zawarcia małżeństwa – obywatele rzymscy; Latyni i peregryni jako ius conubii –...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo, konkubinat i związki podobne

  Konkubinat – trwały związek między wolnym mężczyzną i wolną kobietą, bez woli ustanowienia małżeństwa (bez affecti maritalis). Nie pociągał za sobą konsekwencji w stosunku do konkubiny jak i do dzieci (nie podlegały władzy patria potestas). Sposób obejścia zakazów małżeństwa (różnice...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo rzymskie

  Małżeństwo – nuptiae matrimonium – trwała wspólnota życia kobiety i mężczyzny, która powinna zapewnić posiadanie prawego potomstwa. W prawie przedklasycznym i klasycznym było to rodzaj instytucji społecznej (nie stosunek prawny) o doniosłych skutkach prawnych. Podstawą był uzewnętrzniony i trwale...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo i powinowadztwo

  Pokrewieństwo w linii prostej – między osobami pochodzącymi od siebie: krewni wstępni – ascendenci, krewni zstępni – descendenci. Pokrewieństwo w linii bocznej – między osobami pochodzącymi od wspólnego przodka (od tych samych rodziców – rodzeństwo rodzone, od jednego wspólnego rodzica - pokrewieństwo...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki niewłaściwe

  Warunki niewłaściwe: - konieczny, niemożliwy oraz sprzeczny z prawem (contra leges) lub dobrymi obyczajami (contra bonos mores);

  warunek konieczny -teraźniejsze lub przeszłe zdarzenie wiadome, że nastąpi (brak niepewności), strony miały sprawdzić czy zdarzenie nastąpiło, jeśli nie to...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignorantia iuris

  Błąd co do stanu faktycznego wpływał na ważność czynności prawnej – w przeciwieństwie do błędu co do prawa (nieznajomość prawa ignorantia iuris nocet) - tzn. nie można usprawiedliwiać się nieznajomością prawa.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błąd w czynności prawnej

  Błędu – error co do okoliczności towarzyszących czynności prawnej lub do treści czynności prawnej – oświadczenie woli nie doprowadza do skutków, które chciał osiągnąć, przypadki błędu juryści rozstrzygali indywidualnie.

  Rodzaje błędu:

  error in negotio – co do rodzaju czynności (przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 448

  praca w formacie txt

Do góry