Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zobowiązania kontraktowe i deliktowe

  W prawie klasycznym Gaius w swych Instytucjach wymienia kontrakty i delikty; później dodano variae causarum figurae – różne rodzaje przyczyn.

  Kontrakty – to umowne kontrakty uznane przez prawo cywilne i na tej podstawie zaskarżalne, później dołączono do nich umowy pacta,

  Delikty – czyny bezprawne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierzytelność, dług i odpowiedzialność

  Odpowiedzialność za niewykonanie długu pierwotnie oznaczało możność uwięzienia dłużnika, później z jego majątku (lub poręczyciela). Oba te elementy łączą się ze sobą w sytuacji prawnej dłużnika, często zlewa się (niesłusznie) w jedno. Pierwotnie dług ciążył na dłużniku...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zabudowy (superficies)

  W prawie justyniańskim – dziedziczne, zbywalne prawo rzeczowe do korzystania z domu, wzniesionego na cudzym gruncie. Posiadanie superficiariusza było ad interdicta, dawało prawo rozporządzania rzeczą, ustanawiania służebności etc.; stanowisko podobne do właściciela, musiał płacić jedynie czynsz...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzule dodawane do zastawu. Antychreza

  Możliwe były do pocz. IV wieku klauzule przepadku – lex commisoria. Nadwyżka pozostająca po sprzedaniu rzeczy i zaspokojeniu wierzycieli powinna powrócić do „dłużnika”.

  Owoce rzeczy zastawionej przypadały dłużnikowi, chyba że zawarto pactum antichreticum – antychreza – umowa, że wierzyciel będzie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść i realizacja prawa zastawu

  Zastawnik miał prawo uzyskania posiadania rzeczy (za pomocą interdictum Salvianum, actio Serviana/hypothecaria). Miał też prawo sprzedać rzecz, pierwotnie na podstawie oddzielnego pactum vendenti, od III w.n.e. mieściło się w zakresie zastawu. Nabywca stawał się właścicielem mimo, że nie był nim...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot zastawu

  Pierwotnie mogły nimi być rzeczy materialne, indywidualnie oznaczone, ruchome lub nieruchome, istniejące już w chwili umowy o zastaw.

  W II w.p.n.e. powstała hipoteka generalna – zastaw na całym majątku dłużnika – obejmował on także rzeczy przyszłe (owoce), późnej także na rzeczach niezmysłowych res...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pignus i hypotheca

  Pignus – zastaw ręczy, powstawał na podstawie kontraktu realnego, posiadanie rzeczy od razu przechodziło na wierzyciela.

  Hypotheca – zastaw umowny – nieformalna umowa dająca wierzycielowi prawo posiadania rzeczy w razie niewykonania zobowiązania. Jako prawo akcesoryjne dołączana była do kontraktu najmu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw jako prawo akcesoryjne

  Zastaw jako prawo akcesoryjne – zależny był od istnienia i losów prawnych wierzytelności głównej (np. najmu – dzierżawy lub innego kontraktu głównego). Musiała istnieć wierzytelność, którą zastaw zabezpieczał.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zastawu

  Ograniczone prawo rzeczowe przysługujące wierzycielowi dla zabezpieczenia jego wierzytelności. W razie jej niewykonania, wierzyciel miał prawo do nabycia posiadania rzeczy i jej sprzedaży. Jest to prawo akcesoryjne (patrz niżej).

  Wierzyciel zastawniczy– to zastawnik (wydzierżawiający); dłużnik – zastawca...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie, zgaśnięcie i ochrona służebności

  W prawie najdawniejszym i klasycznym były to in iure cessio – służebności gruntowe i użytkowanie; mancypacja – w gruntach wiejskich będących res mancipi. Przy mancypacji właściciel mógł zastrzec sobie na nim służebność przez deductio servitutis (można też było stosować to przy in iure cessio)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 731

  praca w formacie txt

Do góry