Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wykonanie zobowiązania

  Wykonanie zobowiązania polegało na wykonaniu dłużnego świadczenia – solutio.- zależnie od rodzaju świadczenia (dare, facere). Za zgodą wierzyciela dłużnik mógł wykonać inne świadczenie niż to przewidziane w zobowiązaniu, z tym samym skutkiem, było to datio in solutum – świadczenie w miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania przemienne (alternatywne)

  Dłużnik zobowiązany był do kilku świadczeń, ale spełnienie jednego zwalniało go z zobowiązania (kilka świadczeń in obligare, jedno in solutione. (świadczenie niewolnika X lub Y, jeśli jeden wypełni, świadczenie gaśnie). Wybór przedmiotu świadczenia mógł być uregulowany umownie lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsetki – anatocyzm – lichwa

  W przypadku świadczenia rzeczami oznaczonymi gatunkowo a w szczególności pieniądzu obok świadczenia głównego mógł istnieć obowiązek świadczenia ubocznego – odsetek usurae, - wynagrodzenia za korzystanie z pieniędzy obliczane stosunkowo do wysokości sumy i długości czasu., płacone w jednostkach tego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genus i species w zobowiązaniach

  Species perit ei cui debitur – rzecz indywidualnie oznaczona ginie na niekorzyść wierzyciela.

  Genus perire non censetur – uważa się, że gatunek nie ginie.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty i przedmiot zobowiązania

  Podmiotami zobowiązania były strony zobowiązania wierzyciel i dłużnik (ew. kilku).

  Przedmiotami zobowiązania były rzeczy indywidualnie oznaczone – in specie lub gatunkowo – in genere. Zaginięcie rzeczy określonej jako species powodowało wygaśnięcie zobowiązania ze względu na niemożliwość wykonania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana wierzyciela i dłużnika

  Zmiana podmiotu zobowiązania następowała w przypadku dziedziczenia, inne formy przeniesienia zobowiązania były niedopuszczalne. Chodziło o formalności wymagane przy zawieraniu zobowiązań, kto ich nie wykonał nie mógł być zobowiązany. Później nastąpiły pewne odstępstwa od tej zasady – przeniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania kumulatywne

  Kumulatywność oznaczała, że każdy z kilku dłużników odpowiadał z całego świadczenia osobno, kumulowały się one po stronie wierzyciela. Było tak w odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialność odszkodowawcza pociągała za sobą odpowiedzialność solidarną, kara pieniężna którą dochodzono...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo regresu w zobowiązaniach solidarnych

  Dłużnik spełniający całe świadczenie mógł domagać się zwrotu od współdłużników części ich długu, tak samo współwierzyciele mogli domagać się swoich części od wierzyciela, który przejął całe świadczenie –prawo regresu. Wynikało to z wewnętrznego stosunku prawnego łączącego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania podzielne

  Zobowiązanie jest podzielne, gdy i świadczenie jest podzielne – da się spełnić częściowo bez uszczerbku dla swej istoty lub wartości (zapłacenie 100 sesterców – „w ratach”). W innym wypadku jest niepodzielne (np. wydanie sprzedanego niewolnika – dare jeśli rzecz była niepodzielna; świadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielość podmiotów zobowiązania

  W zobowiązaniu uczestniczy kilka osób jako wierzyciele lub dłużnicy, co rozróżniało zobowiązania: podzielne, solidarne, kumulatywne. Wierzytelność i dług ulegały podziałowi (jeśli były podzielne) w myśl zasady nomina ipso iure divisa – wierzytelności dzielą się z mocy samego prawa.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /319

  praca w formacie txt

Do góry