Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Iniuria – pojęcie i treść

  Iniuria – rozmyślne i bezprawne, czynne lub słowne naruszenie osobowości człowieka wolnego. Początkowo były to naruszenia cielesne, późnej także godności osobistej, dobrego imienia (zniesławienie, zniewaga), osobiste lub pośrednie (dzieci, żona in manu). Było wiele sytuacji kwalifikowanych jako...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Furtum i rapina

  Furtum – świadome, bezprawne i potajemne przywłaszczenie sobie rzeczy lub jej używania, posiadania, dla korzyści majątkowej. Rodzaje furtum:

  furtum rei – kradzież rzeczy,

  furtum usus – używania (depozytariusz używał rzeczy (przyjętej w przechowanie) bez zgody deponenta; komodatariusz...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje czynów niedozwolonych (deliktów)

  Podział deliktów na delikty prawa cywilnego i tzw. delikty prawa pretorskiego.

  Najważniejsze rodzaje deliktów prawa cywilnego:

  furtum – kradzież,

  rapina – rabunek,

  damnum iniuria datum – bezprawne wyrządzenie szkody,

  iniuria – zniewaga.

  Najważniejsze delikty prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Crimina i delicta

  Czyny bezprawne:

  Crimina – publiczne – niebezpieczne dla porządku państwa, pociągały za sobą odrębne kary, sprawowane przez odrębne sądownictwo, inne postępowanie sądowe – dziedzina rzymskiego prawa karnego;

  Delicta – prywatne – naruszenie interesów prywatnych, skargi zależały od osób pokrzywdzonych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darowizna w prawie rzymskim

  Darowizna jako odrębna umowa zaistniała dopiero w prawie justyniańskim, wcześniej uznawano za nią wszelkie przypadki, kiedy zachodziło: powiększenie majątku obdarowanego z równoczesnym umniejszeniem majątku darczyńcy, istniała wola obdarowania animus donandi, obdarowany przyjął darowiznę (nie można...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Compromissum i receptum arbitri

  Compromissum – nieformalna umowa (pactum) stron o oddanie sporu do rozstrzygnięcia sędziemu polubownemu – arbitrowi. Justynian uznał compromissum za ważne jeśli strony pisemnie je uznały lub nie kwestionowały w ciągu 10 dni. Obecnie jest to tzw. zapis na sąd polubowny.

  Receptum arbitri – umowa dwóch lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recepta

  Recepta – trzy umowy edyktu pretorskiego (od recipere przyjmować obowiązek):

  Receptum arbitri – umowa dwóch lub więcej osób będących w sporze z sędzią polubownym mającym rozsądzić ich spór. Podejmując się arbitrażu musiał wypełnić rolę do końca, pretor mógł na nim to wymóc przez zajęcie jego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacta nuda i pacta vestita

  Nuda pacta –kontrakty nagie – nie podlegające zaskarżeniu, z czasem niektóre uzyskały zaskarżalność –pacta vestitia – umowy „ubrane” (były to: pacta praetoria – zaskarżalność nadana przez prawo pretorskie, pacta legitima – przez ustawodawstwo cesarskie za dominatu, pacta adiecta – umowy dodane (dodatkowe...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt estymatoryjny

  Umowa – wręczenie rzeczy drugiej osobie celem jej sprzedania po oznaczonej cenie innej osobie (znalezienie kupca). Druga osoba miała zapłacić cenę lub oddać rzecz w razie nie sprzedania. Zaskarżalność w chwili wręczenia rzeczy. Uzyskanie wyższej ceny sprzedaży było zarobkiem przypadającym drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukcja i klasyfikacja kontraktów nienazwanych

  Klasyfikacja justyniańska:

  do ut des – przeniesienie własności rzeczy by w zamian uzyskać inną (zamiana)

  do ut facias – przeniesienie własności rzeczy by w zamian uzyskać wykonania czynności (facere) (darowizna z polecenia),

  facio ut des – wykonanie czynności by w zamian uzyskać...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt

Do góry