Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJE KONSULARNE A FUNKCJE DYPLOMATYCZNE

  Zadania służby konsularnej różnią się od zadań służby dyplomatycznej. Stąd też różnica w ich sytuacji prawnej. W odróżnieniu od przedstawicieli dyplomatycznych, będących reprezentantami politycznymi swoich rządów, są konsulowie funkcjonariuszami swego państwa, stale przebywającymi w określonym...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /4 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZYL W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Prawo azylu to udzielenie cudzoziemcowi, prześladowanemu za granicą za przekonania czy działalność polityczną (tzw. emigrantom, uchodźcom politycznym), prawa wjazdu i przebywania na swoim terytorium z zagwarantowaniem mu podstawowych praw człowieka, w szczególności prawa wyjazdu bez przeszkód. W okresie II...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTRADYCJA JAKO INSTYTUCJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

  Ekstradycja jest to główna forma współdziałania państw w walce z przestępczością. Ekstradycja polega na wydaniu przestępcy państwu, którego obywatelstwo przestępca posiada lub też państwu, które poniosło uszczerbek na skutek popełnionego przestępstwa. Ekstradycja następuje na prośbę odnośnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

  Z punktu widzenia prawa międzynarodowego społeczność międzynarodowa stanowi ogół państw. Innymi słowy - społeczność międzynarodowa to społeczność państw, które nie tylko współistnieją, ale i utrzymują wzajemne stosunki. Są trzy cechy, które charakteryzują społeczność międzynarodową w...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ICAO

  Konwencja chicagowska o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana 7 grudnia 1944r., zobowiązywała państwa do współpracy w celu zapewnienia ujednolicenia przepisów, norm, zasad postępowania i organizacji w odniesieniu do statków powietrznych, personelu, dróg lotniczych i służb pomocniczych we wszelkich...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO (3 rodzaje)

  Można wyróżnić:

  - normy o charakterze powszechnym, obowiązujące wszystkie państwa - lex generalis- normy o charakterze partykularnym, wielostronne (obowiązują określoną grupę państw, na przykład położoną w jednym regionie geograficznym - mówimy wówczas o prawie regionalnym; podstawą istnienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBYWATELSTWO W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM, EUROPEJSKIM I POLSKIM (pojęcie, główne zasady)

  Obywatelstwo – trwały węzeł prawny łączący osobę fizyczną z jakimś państwem, podmiotem prawa międzynarodowego. Inne określenia, bardziej przebrzmiałe: „poddaństwo”, „poddany”. Określenia te funkcjonują w przypadku gdy, np. mieszkańcy państw członkowskich Brytyjskiej Wspólnoty Narodów posiadają...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /10 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZNANIE PAŃSTWA A UZNANIE RZĄDU

  Uzna– jednostronny akt prawny, w którym jedno państwo lub ich grupa przyjmuje oficjalnie lub milcząco do wiadomości powstanie nowego państwa oraz określa charakter i zakres stosunków z tym państwem. Jest to więc uznanie osobowości prawnomiędzynarodowej nowego państwa. Uznanie państwa nie pociąga za...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Confusio w zobowiązaniach

  Confusio – zejście się długu i wierzytelności w jednej osobie (np. przez dziedziczenie dłużnika po wierzycielu lub odwrotnie).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowacja (odnowienie) zobowiązania

  Nowacja – odnowienie zobowiązania następowało przez umorzenie zobowiązania (każdego rodzaju) i postawienie w jego miejsce nowego (literalnego lub stypulacyjnego). Zachodziła jeśli było stare zobowiązanie mające być umorzone a nowe powstawało na jego miejsce, musiało mieć ten sam przedmiot świadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /850

  praca w formacie txt

Do góry