Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POJĘCIE, ZMIANA I ROZWIĄZANIE TRAKTATU – według Konwencji Wiedeńskiej z 1969 r.

  Traktat, czyli umowa międzynarodowa jest wspólnym oświadczeniem podmiotów prawa międzynarodowego, które tworzy prawo, a wiec uprawnienia i obowiązki.Każdy traktat, w każdym czasie, może być rozwiązany lub zmieniony zgodną wolą wszystkich jej stron. Można to określić w ten sposób, że państwa są...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASY I RANGI PRZEDSTAWICIELI DYPLOMATYCZNYCH

  Szefowie misji dyplomatycznych dzielą się obecnie na trzy następujące klasy:

  - ambasadorowie (nuncjusze), akredytowani przy głowie państwa

  - posłowie – ministrowie (internuncjusze), akredytowani przy głowie państwa

  - chargé d'affaires, akredytowani przy ministrze spraw zagranicznych

  Dawniejsze prawo...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATUS PRAWNY CUDZOZIEMCA – ogólne zasady w prawie międzynarodowym i w Polsce

  Za cudzoziemców uważane są osoby posiadające obywatelstwo innego państwa, jak i bezpaństwowcy. Również osoby o nieokreślonym obywatelstwie należy traktować jak cudzoziemców do chwili, gdy zostanie stwierdzone ich obywatelstwo. Sprawę przynależności cudzoziemca do określonego państwa obcego...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  Międzynarodowe organizacje pozarządowe (prywatne) są to organizacje międzynarodowe, których członkami są osoby fizyczne lub/i prawne pochodzące z różnych państw. Ich celem jest wywarcie nacisku na państwo. Nie są tworzone na podstawie umowy międzynarodowej – wiąże ich jedynie nieformalna umowa. Nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZEKI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM (rodzaje, zasady korzystania, przykłady)

  Rzeki, które należą do wód śródlądowych państwa, czyli leżą wyłącznie na terytorium jednego państwa pozostają pod ścisłą suwerennością tego państwa.Rzeki międzynarodowe są to wpadające do morza rzeki żeglowne, przepływające przez terytorium więcej niż jednego państwa lub oddzielające dwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE I ZASADY ONZ (według Karty NZ)

  Cele i zasady ONZ wymienione są we wstępie Karty oraz w jej artykułach 1 i 2. ONZ została utworzona przede wszystkim, by „uchronić przyszłe pokolenia od klęsk wojny, która dwukrotnie za naszego życia przyczyniła ludzkości niewypowiedziane cierpienia” oraz „przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁONKOSTWO W ONZ (nabycie, utrata, zawieszenie)

  Nabycie

   Członkami ONZ mogą być wszystkie państwa miłujące pokój, które przyjmą zobowiązania zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych i zdaniem Organizacji zdolne są i pragną zobowiązania te wykonywać (art. 4) – patrz pyt. 15. O przyjęciu państwa w poczet członków ONZ decyduje Zgromadzenie Ogólne na...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA OBSZARÓW MORSKICH PAŃSTWA

  Wody wewnętrzne

  Należą do nich przede wszystkim wody śródlądowe, tj. znajdujące się w obrębie granic państwowych rzeki, jeziora, kanały oraz morza otoczone terytorium państwa, nawet jeśli mają one połączenie z innymi morzami otwartymi. Do wód morskich wewnętrznych należą wody niektórych zatok...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /3 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHRONA OFIAR WOJNY (pojęcie, zasady, źródła)

  Chorzy i ranni

  Kwestie dotyczące traktowania chorych i rannych w wojnie lądowej uregulowane są w I konwencji genewskiej z 1949r. (jest ona stosowana przy udziale mocarstw opiekuńczych lub instytucji międzynarodowych - MKCK). Chorzy i ranni powinni być traktowani w sposób humanitarny oraz leczeni przez tę...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /4 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

  Podmiotowość prawnomiędzynarodowa oznacza, iż każdy podmiot prawa międzynarodowego jest uczestnikiem i równocześnie, że niektórzy uczestnicy tych stosunków nie są i nie muszą być podmiotami prawa międzynarodowego. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa odnosi się przede wszystkim do państw i składają...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /2 507

  praca w formacie txt

Do góry