Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KLASY SZEFÓW PLACÓWEK KONSULARNYCH

  W praktyce służby konsularnej państw rozróżniać należy:

  konsulów zawodowych - obywatel państwa wysyłającego, funkcjonariusz resortu służby zagranicznej

  konsulów honorowych - obywatel państwa przyjmującego, zajmujący się działalnością gospodarczą na jego terenie, utrzymujący...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA PRAWNA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

  Interesy państw w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa oraz interesy gospodarcze (możliwość zarezerwowania wyłączności przewozów nad swym terytorium dla własnych przedsiębiorstw lotniczych) zadecydowały o tym, że uznano suwerenność państw w przestrzeni powietrznej.Stało się to w czasie I wojny...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I RODZAJE ŹRÓDEŁ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

  Źródła prawa międzynarodowego to:

  w znaczeniu materialnym – wola państw i ich świadomość prawna, występująca w procesie współpracy i rywalizacji na arenie międzynarodowej

  w znaczeniu formalnym – forma, w jakiej występują normy prawa międzynarodowego, będące wynikiem porozumienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOZYTARIUSZ UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ (pojęcie, funkcja)

  Przy umowach wielostronnych, zwłaszcza jeśli liczba stron jest znaczna, dokumenty ratyfikacyjne przy zawieraniu umów międzynarodowych składane są depozytariuszowi. Najczęściej depozytariuszem jest państwo, na którego terytorium umowa została podpisana.

  Depozytariusz informuje strony umowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONARIUSZ MIĘDZYNARODOWY

  Funkcjonariusz międzynarodowy jest to osoba powołana przez organizacje międzynarodowe do wykonywania określonych funkcji w interesie tych organizacji w sposób stały i wyłączny. Jest to osoba zatrudniona przez organizację do pracy w jej organach (wyłącznie tam). Funkcjonariusze międzynarodowi zobowiązani...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA STATKÓW MORSKICH

  Prawo międzynarodowe wymaga, żeby każdy statek posiadał określoną (i tylko jedną) przynależność państwową. Przynależność ta jest szczególnym węzłem łączącym statek z państwem i wiąże się z nią szereg konsekwencji prawnych. Statek nabywa przynależność przez rejestrację w określonym...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA MORZA

  Prawo morza jest działem prawa międzynarodowego dotyczącym obszarów morskich, żeglugi oraz innych sposobów korzystania z morza. Istnieją zarówno normy prawa międzynarodowego, jak i prawa wewnętrznego dotyczące obrotu morskiegoMiędzynarodowe prawo morskie określa sytuację prawną obszarów morskich i...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE PRAWA DYPLOMATYCZNEGO I STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

  Prawo dyplomatyczne to prawo dotyczące stosunków i misji dyplomatycznych. Przez wiele wieków było prawem zwyczajowym. Pierwszą kodyfikację prawa dyplomatycznego w skali światowej stanowi konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961r. Zatem źródłem prawa dyplomatycznego jest: prawo zwyczajowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORY MIĘDZYNARODOWE I SPOSOBY ICH ZAŁATWIANIA

  Źródła konfliktów, czyli sporów międzynarodowych:

  różnice:

  ekonomiczne,

  religijne,

  społeczne,

  polityczne,

  ideologiczne,

  kulturalne,

  rasowe,

  narodowe

  momenty prestiżowe (pod pretekstem), zwłaszcza w państwach o rządach dyktatorskich

  Spory...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /8 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWILEJE I IMMUNITETY KONSULARNE

  Zakres immunitetów i przywilejów konsulów nosi wyraźny charakter funkcjonalny, w większym stopniu niż przy przedstawicielach dyplomatycznych. Sytuacja prawna konsulów i ich immunitety ustalane są w dwustronnych lub wielostronnych umowach konsularnych oraz w ustawodawstwie wewnętrznym poszczególnych państw...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt

Do góry