Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie Administracyjne ogólne - Sądowa Kontrola Decyzji Administracyjnych

  Decyzje odwoławcze w administracyjnym toku instancji podlegają – w zakresie ustalonym w kodeksie postępowania administracyjnego- kontroli sprawowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny z punktu widzenia ich legalności, czyli zgodności z prawem. Do kontroli tej dochodzi w przypadku wniesienia skargi na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie Administracyjne ogólne - Środki Odwoławcze

  Jedną z gwarancji praworządności w działaniu organów administracji państwowej jest oparcie postępowania administracyjnego na zasadzie instancyjności.

  Od każdej decyzji przysługuje stronom odwołanie do organu wyższego szczebla. Wniesienie odwołania powoduje z reguły wstrzymanie wykonania wydanej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie Administracyjne ogólne - Decyzja

  Decyzja jest aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę. Kończy ona, więc postępowanie w danej instancji. Decyzja powinna mieć formę pisemną.

  Do niezbędnych elementów każdej decyzji należy:

  Oznaczenie organu wydającego decyzję Data wydania decyzji  Oznaczenie stron, do których decyzja...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie Administracyjne ogólne - Przebieg Postępowania Administracyjnego

  Wszczęcie postępowania administracyjnego może nastąpić zarówno z urzędu (z inicjatywy samego organu) jak i na wniosek stron.

  Pierwszą decyzją organu administracyjnego jest stwierdzenie, czy jest organem właściwym do wydania decyzji. Są organy różnych szczebli: wojewódzkie, centralne i każdy z nich ma...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /3 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie Administracyjne ogólne - Zasady Postępowania Administracyjnego

  Do podstawowych zasad postępowania administracyjnego należą:

  Zasada prawdy obiektywnej oznacza ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na postawie, którego ma nastąpić wydanie decyzji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie Administracyjne ogólne - Pojęcie Postępowania Administracyjnego Ogólnego

  Nazwę postępowania administracyjnego z dopełnieniem „ogólne” nadaje się postępowemu rodzajowi postępowania organów administracji państwowej.

  Postępowanie administracyjne nie jest przeznaczone do załatwiania spraw określonego rodzaju. Jest ono postępowaniem w pełnym tego słowa znaczeniu „ogólny” tzn...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważność Aktu Administracyjnego

  Akt administracyjny powinien spełniać wszystkie wymagania stawiane przez ustawy i wydane na ich podstawie akty prawne (rozporządzenia, uchwały itp.). Wymagania te nazywane są przesłankami ważności aktu administracyjnego.

  Przesłanki ważności aktu administracyjnego są następujące:

  1. Akt...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /4 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział Aktów Administracyjnych

  Akty administracyjne dzielą się na:

  Akta zewnętrzne zaliczmy tu te akty, które organ administracji państwowej kieruje do innego adresata niż podległy organ administracyjny, a więc „na zewnątrz”, poza krąg administracji, najczęściej do obywatela, jednostki gospodarczej, organizacji społecznej.

  Akta...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt Administracyjny

  Działalność organów administracji państwowej polega – z prawnego punktu widzenia – w dużej mierze na wydawaniu decyzji załatwiających różne konkretne sprawy, należące do kompetencji danego organu. Taką decyzją jest np. wydanie prawa jazdy, decyzja podatkowa. Decyzje te nazywamy aktami...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek Administracyjno – Prawny

  Stosunkiem administracyjno – prawnym jest stosunek społeczny uregulowany przez przepisy prawa administracyjnego.

  Stosunek administracyjno – prawny charakteryzuje się kilkoma cechami, które decydują o jego odmienności od innych rodzajów stosunków prawnych.

  Cechy te są następujące:

  Jedną ze stron...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /2 362

  praca w formacie txt

Do góry