Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przygotowanie projektów aktów normatywnych przez org. adm. centralnej

  I Wskazania :

  - ustawę należy redagować tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w niej norm wyrażała intencje prawodawcy

  - zadania należy budować zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego, unikając długich, wieloczłonowych zdań złożonych

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzkie Dzienniki urzędowe

  Wydaje wojewoda i ogłasza w nim :

  1) akty prawa miejscowego stanowionego przez Sejmik województwa, wojewodę i org, adm, niezespolonej,

  2) akty PRM uchylające akty prawa miejscowego,

  3) akty stanowione przez powiat, gminę,

  4) informacje, obwieszczenia

  Zasady i tryb wydania określa PRM w drodze...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki Urzędowe org. centralnych

  Dzienniki te wydawane są za zezwoleniem PRM, oraz o wydaniu niektórych dzienników można znaleźć postanowienia w ustawach.

  I tak ustawa o Urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędzie i izbach skarbowych przewiduje że do zakresu działania Ministra Finansów należy wydawanie Dziennika Urzędowego Ministerstwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitor Sądowy i Gospodarczy

  Są ogólnokrajowymi dziennikami urzędowymi przeznaczone do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń.

  Ogłasza się :

  Wszystkie wpisy do rejestru handlowego

  Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Handlowy i Kodeks Postępowania Cywilnego

  Inne obwieszczenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy Publikacyjne

  I Dziennik Ustaw RP i Dziennik Urzędowy RP “ Monitor Polski “.

  Dzienniki Urzędowe dzielimy na :

  Promulgacyjne- ogłaszanie pewnych aktów prawnych w sposób prawem przewidziany, przy czym dopiero wskutek promulgacji dany akt prawny uzyskuje pełną moc obowiązującą np., rozporządzenie ( jeśli jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczaj i oznaczenie orzecznictwa dla adm. publicznej

  Prawo zwyczajowe powstaje przez długotrwałe, jednolite stosowanie ( consuetudo ) i przekonanie zainteresowanych, że to stosowanie jest prawnie nakazane ( opinio iuris ).

  Tworzeniu się reguł zwyczajowych nie sprzyjają zmiany ustrojowe oraz zmiany ustawodawstwa. Dlatego prawo zwyczajowe nie można zaliczyć do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swoiste źródła prawa

  Adresatem zawartych w nich norm są podporządkowane organom wydającemu akt jednostki organizacyjne oraz pracownicy tych jednostek bądź też w przypadku zakładów publicznych ich użytkownicy ( uczniowie, studenci, pacjenci ).

  Źródłami prawa wewnęt. Mogą być uchwały org. kolegialnych i zarządzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad stanowieniem aktów prawa miejscowego i utrata ich mocy

  Nadzór stanowiony przez wojewodę, org, adm, rządowej niezespolonej sprawuje PRM, oraz uchylanie w trybie nadzoru akty prawa miejscowego ustanowione przez te org, jeśli są niezgodne z ustawami lub rozporządzeniami, a także niezgodności z polityką rządu lub naruszenia zasad rzetelności lub gospodarności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obecna regulacja - rozwój instytucji terenowych przepisów prawnych

  Obecna konstytucja zawiera przepisy dotyczące terenowych źródeł prawa, które ona nazywa aktami prawa miejscowego. Zaś zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Jednostki samorządu terytorialnego ustalają wysokość podatków, opłat lokalnych.

  Rodzaje aktów prawa miejscowego

  akty...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzasadnienie wyposażenia org. terenowych w prawo stanowienia przepisów prawnych

  Jeśli do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym to rozstrzyganie w tych sprawach musi nastąpić w formach działania przez stanowienie norm prawnych.

  Konieczność uwzględnienia swoistych warunków terenowych, lokalnych, terenowe przepisy mogą i muszą to...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt

Do góry