Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Geneza instytucji swobodnego uznania

  W państwie absolutnym- brak było związania administracji ustawami.

  W państwie parlamentarnym ustawy ograniczały administrację na początku w niewielkim zakresie.

  Obowiązywała zasada niezależności administracji od ustawodawcy., o ile przepis prawa wyrażnie nie stanowił inaczej. Oznaczało to że...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie administracyjne tzw. ”swobodne uznanie”

  W procesie stosowania normy prawnej w konkretnym przypadku pewien wpływ na ostateczne ukształtowanie się aktu indywidualnego posiada zawsze organ stosujący normę. Ustalenie i ocena stanu faktycznego, z którym norma prawna łączy pewne skutki prawne zależy od wielu czynników lokalnych, indywidualnych, od...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trwałość aktu administracyjnego

  Lub jego odwołalność może być określona w przepisach prawnych, które stanowią o wydaniu aktów w danej dziedzinie.

  Wyróżniamy akty adm. o prawomocności formalnej i materialnej

  Prawomocność formalna-jest to niezaskarżalność aktu administracyjnego polegająca na tym, że strona nie może powodować...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawidłowości aktu administracyjnego

  Jest prawidłowy jeżeli odpowiada wszelkim przesłankom stawianym mu przez porządek prawny i odpowiada wszelkim prawnym wymogom:

  został wydany przez właściwy organ, tj. w tedy gdy organ miał prawo wydać taki akt

  wydany został z godnie z przepisami prawa formalnego /procesowego/

  gdy akt...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny a wyrok sądowy

  Różnice między aktem adm. a wyrokiem sądowym:

  wyrok rozstrzyga w sposób wiążący i ostateczny spór prawny w interesie porządku prawnego.

  Akt adm. jest skierowaną na przyszłość formą działania adm. publicznej.

  Sąd rozstrzyga jako bezstronny i neutralny organ spór prawny między dwiema...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział aktów ze względu na stopień konkretności oznaczenie adresata aktu: akty generalne, planowania, subiektywne, egzekucyjne

  1.Akty generalne-są to rozporządzenia, określają one reguły, metody postępowania np. ”każdy kto-to..”

  2.Akty planowania-tutaj norma prawna nakłada obowiązek wykonania planu.Ustawa, uchwała, zarządzenie czy norma prawna zawarta jest w samym planie Wykonanie zadania konsumuje tę normę. Moc wiążąca...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności administracyjnoprawne

  Dzielimy na :akty zewnętrzne, wewnętrzne, procesowe,generalne, indywidualne.

  Akty zewnętrzne-które skierowane są do wszystkich obywateli i podmiotów nie podporządkowanych organizacyjne ani nie pozostających w szczególnych stosunkach zależności (np. zależności zakładowej)

  Akty...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy działania administracji publicznej

  - czynności prawne

  - inne działania administracji, nie podlegające na wydawaniu aktów prawnych, nie będące czynnościami prawnymi.

  A.Czynność prawna

  Polega na objawieniu woli organów adm w celu wywołania określonych skutków prawnych. Różnica między czynnością prawną a inną formą działania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Legislacyjna

  Działa przy PRM jako organ opiniodawczo-doradczy.

  Do PRM należy określenie zadań oraz szczegółowych zasad i trybu funkcjonowania Rady Legislacyjnej.

  Do zadań należy :

  1) dokonanie okresowych ocen stanu prawa w określonych dziedzinach z uwzględnieniem wymogu dostosowania do norm konstytucyjnych

  2)...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządowe Centrum Legislacji

  Od 1-go stycznia 2000 r. Przy Prezesie RM działa Rządowe Centrum Legislacji ”Centrum” jako państwowa jednostka org, podlega PRM.

  Zapewnia :

  1) kontroluje wydawanie przez org, adm, rządowej przepisów wykonawczych do ustaw

  2) redaguje DU.RP oraz Dziennik Urzędowy RP ”Monitor Polski “

  3) opracowuje rządowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt

Do góry