Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RADA MINISTRÓW i ADMINISTRACJA RZĄDOWA

  W skład RM wchodzą: Prezes RM, Wiceprezesi RM, Ministrowie, Przewodniczący określonych w ustawach komisji

  Powołanie RM wymaga współdziałania najwyższych organów państwowych; Prezydenta i Sejmu. Odbywa się następująco: Prezydent desygnuje Prezesa RM, a na jego wniosek powołuje RM w składzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI

  Znajdują się na najwyższym szczeblu w strukturze administracji. Ich terytorialny zasięg obejmuje cały kraj. Funkcje centralnych organów adm. spełniają:

  Prezydent RP, RM, PRM, ministrowie, Komitet Badań Naukowych. Komitet Integracji Europejskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz liczne organy adm...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDACJA

  Mogą być publicznoprawne, państwowe, niepaństwowe.

  Statut fundacji określa jego nazwę, siedzibę i majątek, cele ,zasady, formy i zakres jej działalności, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków.

  Fundacja uzyskuje osobowość prawną z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTKOWNICY ZAKŁADÓW

  Uczniowie, studenci, chorzy, czytelnicy itp. Użytkownicy są podmiotami , w stosunku do których ma zastosowanie władztwo zakładowe, realizowane przez organy zakładu.

  Przykładem obowiązkowego korzystania z zakładu pub. jest obowiązek szkolny. Art.15 ustawy z 7 września 1991r.o systemie oświaty...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁAD

  Jednostka organizacyjna, nie będąca organem państwowym (urzędem) ani organem samorządu , która została powołana do wykonywania zadań publicznych i jest uprawniona do nawiązywania stosunków administracyjno-prawnych, wyposażona w zespół środków osobowych i rzeczowych, realizująca zadania publiczne i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMORZĄD

  Związki publicznoprawne. Istnieje i działa w ramach państwa wyłącznie na podstawie ustaw. Administrację samorządową można określić jako adm. samodzielną, poddaną jedynie nadzorowi, a ponadto realizowaną przez odrębne od państwa podmioty administrujące.

  CECHY SAMORZĄDU:

  “przepisy prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADZTWO ORGANIZACYJNE

  Tworzenia, zmiany i znoszenia podmiotów administracji .Przysługuje organom państwa w zakresie władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej.

  Utworzenie podmiotu adm. następuj przez wydanie aktu prawnego, podobnie w przypadku łączenia bądź znoszenia podmiotu.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOT ADMINISTRACJI

  Państwo jest pierwotnym podmiotem admini realizuje należące do niego zadania adm. w części przez własne organy , w części przez samodzielne podmioty adm. Niektóre podmioty adm. są usamodzielnione pod względem organizacyjnym i prawnym, nazywamy je osobami prawnymi prawa publicznego zaliczamy do nich...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola w prawie adm.

  Prawo organu kontrolującego do wyłącznego sprawdzania działalności innych organów , czy jednostek organizacyjnych i oceniania prawidłowości ich działalności, przyrównania do jakichś wzorców.

  Zamiast terminu kontrola używa się takich pojęć jak lustracja, wizytacja, rewizja.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór w prawie adm.

  Oznacza kontrolę oraz możność podjęcia prawem przewidzianych środków wiążących nadzorowanego lub możność bezpośredniego wzruszenia (uchylenia, stwierdzenia nieważności ) jego aktów.

  PODZIAŁ ŚRODKÓW NADZORÓW

  Środki nadzoru represyjnego

  Zaliczamy do nich:

  żądanie informacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 084

  praca w formacie txt

Do góry